Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26123496 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Zakup węgla
Organizator:Szkoła Podstawowa w Żabowie
Adres: Żabowo 17, 72-200 Nowogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 91 39 26 200, Fax +48 91 39 26 206, telefon: 783863961
E-mail:
Opis:Szkoła Podstawowa w Żabowie - z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy - zaprasza do składnia ofert cenowych na zakup węgla dla celów opałowych w Szkole Podstawowej w Żabowie.
1. Zamówienie obejmuje: dostawę węgla orzech w ilości 10 ton wg poniższej właściwości:
? kaloryczność nie mniej niż 28 000 kJ/kg
? zawartości popiołu do 5%
? zawartości siarki do 0,6%
? wilgotności max 10-12%
? kraj pochodzenia Polska
2. Przy ocenie ofert pod uwagę Zamawiający będzie brać:
? cenę za 1 tonę węgla,
? właściwości węgla określone powyżej.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:
Szkoła Podstawowa w Żabowie
Żabowo 17 72-200 Nowogard lub wysłana mailowo na adres: zabowo@nowogard.pl
Szkoła Podstawowa w Żabowie Strona 2
- do dnia 17.11.2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data napłynięcia przesyłki) z dopiskiem na kopercie:
,,OFERTA NA ZAKUP WĘGLA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE"
Termin składania:2023-11-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia złożenia oferty.
Wymagania:Płatność za dostarczony opał nastąpi jednorazowo po zakończeniu dostawy i odbiorze przez zamawiającego, przelewem w terminie 14 dni od daty dostawy.
4. Na fakturze umieszczamy dane:
Nabywca: Gmina Nowogard Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, NIP: 859-00-12-007
Odbiorca/Płatnik Szkoła Podstawowa w Żabowie, Żabowo17, 72-200 Nowogard
5. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
? aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem,
? wypełniony formularz oferty.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
9. Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty: cena + spełnienie wymogów wobec oferenta.
10. Ocena oferty: zamawiający dokona oceny najkorzystniejszej.
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/złożenia zamówienia.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Angelika Tębłowska
adres e-mail: zabowo@nowogard.pl
telefon: 783863961
Źródło: Internet i własne
Załączniki: