Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21055910 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-04-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wkładów filtracyjnych oraz worków do odkurzacza
Organizator:PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Rybnik
Adres: ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 739 1116
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/38423/details
Opis:Nazwa postępowania:
Zakup wkładów filtracyjnych oraz worków do odkurzacza dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wkładów filtracyjnych oraz worków do odkurzacza dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1: Worki do odkurzacza Bosch gas25
Część 2: Filtry i wkłady filtrów do filtracji oleju hydraulicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarty został w Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy tym samym Wykonawca może złożyć Ofertę na jedną lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
3. Na wykonany przedmiot Zamówienia Wykonawca niezależnie od rękojmi udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.
4. Informacja o zamówieniach równoważnych
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla części 1.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla części 2. Parametry równoważności zostały określone w OPZ - Załącznik nr 1 do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/38423/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
23-04-2021 10:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 23-04-2021 10:00
Termin składania:2021-04-23
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
Wymagania:Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia wskazanych w SWZ pkt 5.2.
1.2. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą, w treści Formularza ofertowego RFX Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Kryterium oceny ofert: cena oferty netto - waga 100%. Oferty będą oceniane osobno dla każdej z części.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Michał Chudzik
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Michal.Chudzik@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 32 739 1116
3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
3.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
3.2.Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w sprawach dotyczących organizacji postępowania:
Michał Chudzik, tel. 32 7391116, e-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.
3.3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
3.4. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania POST/GEK/CSS/PME-ELR/01874/2021.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej.
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/PME-ELR/01874/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-04-19 16:11
Sprostowanie

https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/38660/details

Zakup wkładów filtracyjnych oraz worków do odkurzacza dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Numer postępowania POST/GEK/CSS/PME-ELR/01874/2021

Typ postępowania Postępowanie niepubliczne

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

Imię i nazwisko Michał Chudzik

Telefon +48 32 739 1116

Adres e-mail Michal.Chudzik@gkpge.pl

Ostrzeżenia

Zmieniono termin składania wniosków / ofert

Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/PME-ELR/01874/2021

Nazwa postępowania:
Zakup wkładów filtracyjnych oraz worków do odkurzacza dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wkładów filtracyjnych oraz worków do odkurzacza dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1: Worki do odkurzacza Bosch gas25
Część 2: Filtry i wkłady filtrów do filtracji oleju hydraulicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarty został w Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy tym samym Wykonawca może złożyć Ofertę na jedną lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
3. Na wykonany przedmiot Zamówienia Wykonawca niezależnie od rękojmi udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.
4. Informacja o zamówieniach równoważnych
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla części 1.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla części 2. Parametry równoważności zostały określone w OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA

Adres zamawiającego:
Węglowa 5

Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów

Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Rybnik

Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Podmiejska

Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Rybnik

Kod pocztowy:
44-207

Osoba kontaktowa:
Michał Chudzik

Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Michal.Chudzik@gkpge.pl

Telefon do osoby kontaktowej:
+48 32 739 1116

Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Termin składania ofert:
23-04-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:
23-04-2021 10:00

Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia wskazanych w SWZ pkt 5.2.
1.2. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą, w treści Formularza ofertowego RFX Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Kryterium oceny ofert: cena oferty netto - waga 100%. Oferty będą oceniane osobno dla każdej z części.
3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
3.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową – SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę „Pytania i odpowiedzi”.
3.2.Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w sprawach dotyczących organizacji postępowania:
Michał Chudzik, tel. 32 7391116, e-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.
3.3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
3.4. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania POST/GEK/CSS/PME-ELR/01874/2021.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej.