Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21489242 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wózka akumulatorowego platformowego
Organizator:Zakłady Górniczo-Hutnicze ,, Bolesław " S.A
Adres: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48(32) 295 57 89, +48(32) 295 56 81, Fax: +48(32) 295 58 51
E-mail:
Strona www:https://zakupy.zghboleslaw.pl
Opis:dot. Zakup wózka akumulatorowego platformowego dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nowy wózek akumulatorowy platformowy o wyposażeniu:
? Drzwi
? 8 szt. akumulatorów T-145 o pojemności 260 Ah w cyklu rozładowania 20h
? Silnik prądu przemiennego 3.3 kW AC
? Prostownik 48V pokładowy
? Skrzynia aluminiowa z profili o wym. 950x1170 x 250mm
? Koła 13 cali
? Kołpaki
? Zawieszenie przednie z hamulcami tarczowymi
? Przełożenie 16:1
? Tylne światła LED
? System zintegrowanych wskaźników
? Przedni/tylny zderzak rurowy
? 3-pkt pasy bezpieczeństwa
? Zamykany schowek
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.zghboleslaw.pl
? termin złożenia ofert do 08.07.2021 r. godz. 11.00
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w ZGH ,,Bolesław" S.A. w Bukownie (adres
platformy zakupowej https://zakupy.zghboleslaw.pl) .
Termin składania:2021-07-08
Miejsce i termin realizacji:? miejsce świadczenia : ZGH Bolesław S.A. , 32-332 Bukowno Ul. Kolejowa 37
Wymagania:Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 tj.)
ZZ/63/06/2021 Bukowno dnia. 30.06.2021 r.
Dopuszcza się składanie ofert na wózek o nie gorszych parametrach techniczno - eksploatacyjnych
Wymaga się dołączenia do oferty karty charakterystyki wózka
? Transport na koszt Sprzedającego
Uwagi dodatkowe
? warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury
? sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagana przy odbiorze :wz, faktura, instrukcja
obsługi
Kryteria oceny ofert :
- cena - 100%
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wypełnionych formularzy ofertowych
stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, które należy przedstawić w Systemie Wspierania Zakupów
w ZGH ,,Bolesław" S.A w plikach PDF.
Do oferty należy dołączyć - w plikach PDF:
1. Wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełniony wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
4. Karta charakterystyki oferowanego wózka
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert;
- swobodnego wyboru ofert;
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami;
- zmiany treści Zapytania Ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert;
- unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn.
Postępowanie nie jest jawne.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:
-Artur Przybyła, tel. 32 295 56 58
Informacji w sprawach formalnych udziela:
Łukasz Czerniak, tel. 032 295-55-19 ( mail : lczerniak@mail.zghboleslaw.pl )
Źródło: Internet i własne
Załączniki: