Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17918657 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz dostawą przenośnego sprzętu komputerowego
Organizator:Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna w Dzierzgoń
Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
Województwo / powiat: pomorskie, pow. sztumski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 055 276 25 79
E-mail:
Opis:zakup wraz dostawą przenośnego sprzętu komputerowego

dla Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. ,,Nadwiślański
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3.
Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w
Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą przenośnego sprzętu
komputerowego - ilość sztuk 8
Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1. Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych,
dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej
2. Procesor Procesor osiągający wynik co najmniej 7600 pkt w programie PassMark
Performance Test, należy dołączyć wydruk ze strony
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający osiągany wynik przed
zawarciem umowy.
3. Matryca ekranu Przekątna od 15,4" do 15,7", powłoka matowa, podświetlenie LED,
rozdzielczość ekranu minimum 1920x1080 pikseli (FullHD).
4. Pamięć RAM Pojemność co najmniej 8GB
5. Dysk SSD o pojemności co najmniej 240GB
6. Łączność ? Karta sieciowa 1000 Mb/s
? Łączność bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac
? Wbudowany Bluetooth
7. Kamera Wbudowana kamera Internetowa
8. Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY
9. Touch Pad Panel dotykowy
10. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa High Definition zintegrowana, wbudowane głośniki stereo,
wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu
stereo, zintegrowany mikrofon
11. Bateria Litowo -jonowa nie mniej niż 41 Wh
12. Porty/złącza(mini
mum):
? 1x HDMI
? Min. 2 szt. USB 2.0 w tym min. 1szt. 3.0,
? 1x Słuchawki, mikrofon (lub port 2 w 1)
13. Waga Nie większa niż 2,0 kg
14. Zasilacz sieciowy Zasilacz zewnętrzny 100- 240V 50/60 Hz + kable, z technologią szybkiego
ładowania, o dużej sprawności energetycznej i o minimalnym poborze mocy,
przeznaczone do stosowania ze zgodnym komputerem przenośnym
15. Oprogramowanie
i nośniki
System operacyjny działający w środowisku Zamawiającego.
System operacyjny(wersja 64 bit) w języku polskim zapewniający
rejestrację komputera w domenie Microsoft Windows
Oprogramowanie inne
? Oprogramowanie biurowe zawierające edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji mutimedialnych
? Oprogramowanie antywirusowe -licencja na min. 1 rok
? System operacyjny i oprogramowanie musi być ostatnia najbardziej
aktualną wersją wspierana przez producenta oprogramowania.
? Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych,
programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury
oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie użytkowania
zakupionego produktu
? Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy pakietu biurowego
oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta.
? Wykonawca dostarczy niezbędne oprogramowanie nośniki, klucze
? Oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerach , musi
być w pełni kompatybilne i działające.
? Darmowe aktualizacje w ramach wersji oprogramowania przez
internet.
16. Certyfikaty
i oświadczenia
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
17. Wsparcie
Techniczne
Dostępne na witrynie producenta sprzętu informacje techniczne dotyczące
oferowanego produktu .
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli wyświetlacza.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką listowną/kurierską w Regionalnym Towarzystwie
Inwestycyjnym S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń lub drogą elektroniczną na adres:
rti@dzierzgon.com.pl, nie później niż do dnia 10.09.2019r. do godz. 15.30
Otwarcie ofert:11. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12.09.2019r. do godz. 15.30.
Termin składania:2019-09-10
Wymagania:III. KRYTERIUM WYBORU OFERT
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie
kryterium
Sposób obliczenia
1. Cena 60% Cena najniższa
spośród ważnych ofert
Cena = -------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej
2. Termin realizacji zamówienia 10% Termin realizacji zamówienia:
14 dni - 10 pkt.
21 dni - 5pkt
30 dni - 0 pkt.
3. Okres gwarancji 30% Okres gwarancji:
24 miesięcy - 0 pkt.
36 miesięcy - 30 pkt.
2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena
brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą oferowanej ceny brutto w
przypadku wskazanym w pkt. 3.
5. Oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
IV. OPIS WARUNKÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Do złożenia oferty zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
a. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - opis weryfikacji spełnienia warunku:
Formularz ofertowy (załącznik 1) .
Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, których
wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszystkie wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane czytelnie przez
Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona czytelnie w języku polskim.
4. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
5. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z
jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do
roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia
w realizacji projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie
wycofanie się).
Decyduje data
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego.
7. Złożona oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami stanowi dokumentację projektową i nie
podlega zwrotowi.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące
treści złożonych ofert, w tym żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne
do wykonania zamówienia
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W
przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
Kontakt:Wszelkich informacji o przedmiot zamówienia udziela Beata Rac lub Ewa Michalska pod numerem
telefonu 552762579, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: