Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych
Organizator:Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Adres: ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
Województwo / powiat: śląskie, pow. myszkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 343 138 978, faks 343 138 978, tel. 34/315-82-07, fax 34/313-89-78
E-mail:
Opis:1.Nazwa przedmiotu zamówienia:
,,Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie"
1. Przedmiot zamówienia i jego realizację określają:
o formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik Nr 2)
o wzór umowy (załącznik Nr 3)
Specyfikacja:5.6. Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie późniejszym niż do dnia 16-05-2018r. do godz. 12:00 na adres e-mail: przetargizoz@poczta.fm lub fax nr: 34/313-89-78 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, przekazując treść wyjaśnień Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej pod przedmiotowym ogłoszeniem.
Zamawiający dopuszcza uzupełnianie/wyjaśnianie oferty drogą elektroniczną na e-mail: przetargizoz@poczta.fm lub fax nr 34/313-89-78.
Miejsce i termin składania ofert: 6.Miejsce, termin składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć/przesłać do Sekretariatu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, bud. B-3. z dopiskiem: Oferta na ,,........................" nazwa zadania j/w.
Termin składania ofert upływa dnia: 22-05-2018r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, bud. B-2, sala konferencyjna, w dniu 22-05-2018r. o godz. 12:30.
Termin składania:2018-05-22
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia:
- 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
Wymagania:3. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
3.1. Wypełniony formularz oferty w/g załącznika.
3.2 Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.
3.3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
3.4. Zaparafowany wzór umowy.
4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
5.Sposób przygotowania oferty: forma pisemna na załączonych przez Zamawiającego
załącznikach tj.:
5.1.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.
5.2. Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy.
5.3. Załącznik nr 3: Wzór umowy.
5.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pakiety od 1 do 2.
7. Sposób obliczenia ceny:
Wykonawca poda cenę ofertową w/g formularza ofertowego (wg załącznika nr 1).
8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
KRYTERIUM - Cena oferty brutto - 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

1. Cena oferty brutto z VAT - oznaczenie: C/of.
Sposób oceny:
C/of. najniższej
P = ----------------------- x 100 pkt.
C/of. badanej

? Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
9.Informacja o czynnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w/g załączonego wzoru do niniejszego postępowania.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 - tekst
Kontakt:5.5. W sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Działem Technicznym i Zaopatrzenia tel. 34/315-82-07, fax 34/313-89-78.
Numer dokumentu:SP ZOZ/DZ/19/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: