Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą ekspresów do kawy
Organizator:Grupa Azoty Polyolefins S.A
Adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
NIP:PL8513187611
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.grupaazoty.com
Opis:Zakup wraz z dostawą ekspresów do kawy dla Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Treść zapytania:
Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, Ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości (,,Spółka")
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym
pn. ,,Zakup wraz z dostawą ekspresów do kawy dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A."
Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie oraz SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępnymi w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.
Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ciśnieniowy ekspres do kawy do pomieszczenia socjalnego 2 ST -
2. cisnieniowy ekspres do kawy do pomieszczenia biurowego 1 ST -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1388464,112213a7e3fa0b9346deb6bc82a7812f.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 07- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 07- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
21- 07- 2022 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1388464,112213a7e3fa0b9346deb6bc82a7812f.html
Termin składania:2022-07-27
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Zgodnie z SIWZ.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Katarzyna Wyrozębska
tel:
e-mail: Katarzyna.Wyrozebska@grupaazoty.com
Kontakt merytoryczny:
Katarzyna Wyrozębska
tel:
e-mail: Katarzyna.Wyrozebska@grupaazoty.com
Numer dokumentu:Z9/454087
Źródło: Internet i własne
Załączniki: