Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-21
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą i instalacją kompletnych nowych zestawów komputerowych
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
Adres: Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
Województwo / powiat: lubelskie, pow. biłgorajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (84) 688-18-52, Faks: (84) 688-18-47
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE ZO /DOT/21/2021
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia
wykonania zadania polegającego na: ,,Zakupie wraz z dostawą i instalacją kompletnych nowych zestawów
komputerowych, wraz z pakietami Office na potrzeby PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju " niniejszym zaprasza
do składania ofert cenowych.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., póz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) w art. 2 ust. 1 punkt 1.
Rozdział 1. Informacje formalne
1.1. Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej
Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłania do potencjalnych wykonawców.
1.2. W sprawach nieuregulowanych zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego w biurach
mieszczących się w siedzibie Spółki Ul. Łąkowa 13 oraz na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Biłgoraju ,
wraz z instalacją oraz montażem projektora i ekranu, fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń:
- komputer stacjonarny wraz z monitorem w ilości 1 sztuki,
- monitor w ilości 1 sztuki,
- laptopy w ilości 3 sztuk
- pakiet min. Microsoft Office 2019 Home & Bussines w ilości 5 sztuk
- projektor wraz z ekranem.
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń poleasingowych ani wystawowych.
Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy i instalacji sprzętu komputerowego w ilości zgodnie z poniższą
specyfikacją - zestawieniem w którym określono również minimalne oczekiwane parametry techniczne i
użytkowe:
3.1. ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW KOMPUTER WRAZ Z MONITOREM ORAZ
PAKIETEM OPROGRAMOWANIA W ILOŚCI 1 SZTUKI:
Przekątna ekranu min. 23,5"
Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD)
Typ matrycy IPS
Powierzchni matrycy Matowa
Częstotliwość odświeżania Minimum 60 Hz
Procesor Intel Córę i5 min. 10 generacji
Rodzai dysku twardego SSD
Pojemność dysku SSD 256 GB
Ilość pamięci RAM 8 GB
Karta graficzna zintegrowana
Podstawowe złącza Display Port xl, HDMI xl, D-Sub (VGA) x 1
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit
Oprogramowanie min. Microsoft Office 2019 Home & Bussines
Dodatkowe akcesoria Klawiatura + mysz
3.2. ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW DLA MONITORA NA POTRZEBY DZIAŁU
INWESTYCJI I ZAKUPÓW:
Przekątna ekranu min. 23,8"
Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD)
Typ matrycy IPS
Powierzchni matrycy Matowa
Częstotliwość odświeżania Minimum 60 Hz
Typ ekranu Płaski
Format obrazu 16:9
Złącza VGA (D-sub) -min. 1 szt. HDMI - min. 1 szt. USB 2,0 - min. 1 szt. USB 3,0 - min. 1 szt.
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania Filtr światła niebieskiego
Kolor Czarny
Gwarancja Min. 24 miesiące
3.3. ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW LAPTOP NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ i MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIŁGORAJU W ILOŚCI 3 SZTUK:
Przekątna ekranu min. 15,6"
Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD)
Typ matrycy LED, WVA
Powierzchni matrycy Matowa
Procesor Intel Córę i5 min. 11 generacji
Rodzaj dysku twardego SSD
Pojemność dysku SSD Min 512 GB
Ilość pamięci RAM Min. 8 GB
Liczba rdzeni procesora Min. 4
Tankowanie procesora Min. 2,40 -4,20 GHz
Model karty graficznej Intel Iris Xe Graphcs
Karta graficzna dedykowana
Liczba gniazd pamięci 2
Liczba wolnych gniazd pamięci 1
Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4
Porty USB USB 3.1 - 2 szt, USB 2.0, HDMI
Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth
Kamera internetowa 1.0 Mpix
Bateria Litowo-jonowa 3 komorowa, min. 3500 mAh
Klawiatura Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy touchpad, Podświetlenie klawiatury
Waga laptopa Do 2 kg
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit
Oprogramowanie min. Microsoft Office 2019 Home & Bussines
Dodatkowe akcesoria Torba do laptopa w ilości 3 sztuk, mysz bezprzewodowa 3 sztuki
3.4. ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW PROJEKTOR WRAZ Z EKRANEM DO PROJEKTORA
Projektor Technologia wyświetlania DLP, rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA) kontrast statyczny 20000:1, trwałość źródła światła 5000h, audio, poziom hałasu max 25 dB, pilot zdalnego sterowania, kabel VGA 15 m pozłacany, projektor obsługiwany za pomocą pilota, Uchwyt sufitowy, obciążenie min. 10 kg, regulacja w pionie min. 15 stopni, w poziomie min. 20 stopni regulacja wysięgu min 58, wykonany ze stali w kolorze białym, ochronny pokrowiec - torba - z uchwytem, umożliwiająca bezpieczne przechowywanie i przenoszenie urządzenia Uchwyt do projektora umożliwiający montaż w podwieszanym suficie Certyfikaty lub standardy - CE lub równoważny 1 szt.
Ekran do projektora Ekran sufitowy/ścienny rozwijany elektrycznie, przekątna 100" kolor powierzchni projekcyjnej - biały, kąt widzenia 160 stopni, pilot zdalnego sterowania, Powierzchnia ekranu odporna na wilgoć, niepalna i łatwo zmywalna. Certyfikaty lub standardy - CE lub równoważny 1 szt.
Powyższe parametry stanowią minimalne oczekiwania Zamawiającego. Dopuszcza się dostawę urządzeń
równoważnych o porównywalnych parametrach lub lepszych od wskazanych. Proponowane urządzanie
muszą posiadać certyfikaty lub standardy - CE lub równoważny.
Gwarancja na cały sprzęt elektroniczny - min. 24 miesiące od daty dostawy i instalacji urządzenia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni:
- obsługę serwisową w całym okresie trwania gwarancji.
- usunięcie awarii sprzętu - bezzwłocznie, max do dwóch dni po otrzymaniu zgłoszenia.
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o równoważnych
parametrach
Zamawiający wymaga przekazania wraz z dostawą urządzeń kompletnej ich dokumentacji - instrukcje obsługi
w j. polskim, karty gwarancyjne i warunki gwarancji w języku polskim, deklaracje zgodności CE w j. polskim.
Miejsce i termin składania ofert: Rozdział 7. TERMIN SKŁADANIA oferty:
1. Ofertę zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy
(nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym można składać w formie elektronicznej na adres e-mailem
zamowienia@pgkbilgoraj.pl w terminie do dnia 27.04.2021 r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca przesyłając oferty powinien w treści wiadomości umieścić następujący opis:
OFERTA: ,,Zakup wraz z dostawą i instalacją kompletnych nowych zestawów komputerowych,
wraz z pakietami Office na potrzeby PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju" Zamawiający powiadomi o wyniku
postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożą ofertę w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
Termin składania:2021-04-27
Miejsce i termin realizacji:Rozdział 4. Termin wykonania
Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Rozdział 5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia, uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez
Wykonawcę koszty.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
ofertowego. Ofertę zaleca się przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców w obrocie prawnym zgodnie
z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie
uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
8. Wykonawca ma prawo do wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji i do uzupełnienia złożonej oferty
przed upływem terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania.
9. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, dodatkowo na ofercie
należy umieścić dopisek ,,ZMIANA").
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na ofercie
,,WYCOFANIE".
Rozdział 6. Kiyteria wyboru oferty
1. Kryterium wyboru ofert - cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę lyczałtową realizacji przedmiotu
zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku YAT dla całości przedmiotu
zamówienia oraz podaje w ofercie ceny jednostkowe netto oraz dla poszczególnych elementów
zamówienia. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena
musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę
brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana
będzie według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C =---------------;-- ----:--x 100 pkt. (maksymalna ilość punktów)
cena oferty badanej
Uwaga:
powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po
przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej
była większa lub równa 5.
Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi -100 pkt.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
3. Zamawiający rozpatrzy oferty po terminie ich składania.
Rozdział 8.
1. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez
Zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Umowę przygotuje Zamawiający na podstawie zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Zakazuje się i nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje kary umowne dla wykonawcy za nie wykonywanie w terminie umownym
obowiązków określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia powyżej 10 dni w
realizacji przedmiotu zamówienia.
Kod CPV:30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 48620000-0, 31710000-6
Numer dokumentu:ZO /DOT/21/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: