Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27309513 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą napędu ortopedycznego do drobnych zabiegów w obrębie ręki i przodostopia
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Adres: Ul. Józefa Bema 1, 24-100 Puławy
Województwo / powiat: lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (81) 450 22 74, Fax (81) 470 83 01
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą napędu ortopedycznego do drobnych zabiegów w obrębie ręki i przodostopia dla potrzeb SPZOZ w Puławach.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1.) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2024 r., do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracyjny, Ul. Bema 1, Puławy I piętro. Sekretariat lub na adres
e-mail zp@szpitalpulawy.pl.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania na jego żądanie lub po upływie 60 dni od złożenia zniszczona.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formie PAdES typ wewnętrzny w przypadku ofert przesłanych drogą e- mail).
Otwarcie ofert:8. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.06.2024 r. o godz. 08:15 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracyjny, Ul. Bema 1, Puławy, parter, pokój nr 5
Termin składania:2024-06-18
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
Wymagania:3. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100 % cena.
4. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1
2) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS-u,
3) opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym - Załącznik nr 2,
4) oświadczenie RODO - Załącznik nr 3
5 parafowany projekt umowy - Załącznik nr 4.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę/dostawe/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
Kontakt:9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Marek Paździor, tel. 81 45 02 278
- w sprawie procedury zamówienia - Małgorzata Mączka , tel. 8145 02 389
Numer dokumentu:DZP. 26.67.2024, ZSO 33/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: