Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23631939 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego
Organizator:Urząd Gminy Orla
Adres: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla
Województwo / powiat: podlaskie, pow. bielski (podlaski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 85 7 30 57 80 fax: 85 730 57 81
E-mail:
Opis:zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuję zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: ,,Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: ,,Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia - REACT-EU", działanie 5.1: ,,Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia".
1. Przedmiot zamówienia obejmuję zakup wraz z dostawą do siedziby Urzędu Gminy Orla następującego sprzętu komputerowego:
1) komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) - 2 kpl.;
2) komputera przenośnego (laptopa) - 13 szt.;
3) tabletu - 1 szt.
2. Szczegółowy opis parametrów znajduje się w Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad.
4. Zamawiający wymaga udzjelenia min. 36 miesięcy gwarancji na każdy z dostarczonych sprzętów.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2022 r., godz. 10:00.
8. Oferta może zostać:
1) przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres: Urząd Gminy Orla, 17-106 Orla, Ul. Mickiewicza 5,
2) przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@orla.pl,
3) dostarczona do siedziby Zamawiającego i złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Orla, 17-106 Orla, Ul. Mickiewicza 5 (pok. nr 14).
9. Ofertę składaną w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: ,,Oferta na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego".
10. W przypadku oferty składanej w formie dokumentu elektronicznego w tytule e-maila należy wpisać: ,,Oferta na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego".
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania czy złożenia oferty.
12. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, złożone w sposób niezgodny z warunkami zapytania ofertowego lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Termin składania:2022-08-11
Miejsce i termin realizacji:5. Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin realizacji zadania, tj. dostawy sprzętu informatycznego do siedziby Urzędu Gminy Orla wynosi 90 dni.
Wymagania:II.. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. Zamówienie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie podlega przepisom ustawy, gdyż jego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Orla o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Orla o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w którym należy uzupełnić kolumnę oferowane parametry sprzętu),
3) szczegółowe specyfikacje techniczne, pozwalające Zamawiającemu potwierdzić spełnianie przez oferowane urządzenia wymaganych parametrów.
3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta składana elektronicznie musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
6. Upoważnienie do podpisania musi być dołączone do oferty (zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Wszelkie ewentualne zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty
powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę lub osoby uprawnione
do występowania w imieniu Wykonawcy.
V. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę ofertową stanowić będzie kwota wynagrodzenia brutto (cena oferty brutto), wraz z podatkiem VAT.
2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich.
Kontakt:13. Osobą do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych jest pani Urszula Czykwin, tel. 85 730 57 86, e-mail: inwestycje@orla.pl.
Numer dokumentu:GK.042.5.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-08-04 08:45
zmiana terminu

http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/przetargi/zapytania_ofertowe/zapytanie-ofertowe-na-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-komputerowego-w-ramach-projektu-grantowego-pn-granty-ppgr-wsparc/zapytanie-ofertowe-na-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-komputerowego-w-ramach-projektu-grantowego-pn-granty-ppgr---wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym.html?vid=4644

Zamawiający, informuje, iż z uwagi na zapytania Wykonawcy dotyczące akceptacji w zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 11 Pro Education dostarczanego w ramach programu DTF („Shape The Future”), wystąpił do firmy Microsoft z zapytaniem w sprawie możliwości wykorzystania licencji edukacyjnych w projekcie „Granty PPGR” i po uzyskaniu odpowiedzi ustosunkuje się do przedmiotowego zapytania.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 11 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.