Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16329271 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z dostawą sprzętu laboratoryjnego
Organizator:UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Adres: Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. + 48 61 856 9495 fax + 48 61 856 9595
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego)o

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego sprzętu laboratoryjnego.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na cześć asortymentu.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: d.wieczorek@ue.poznan.pl lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) z dopiskiem Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej - POLTAI do dnia 09.11.2018r. do godz. 10:00.
Termin składania:2018-11-09
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30 dni od złożenia stosownego zamówienia przez Zamawiającego.
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) podając cenę jednostkową netto i wartość netto i brutto.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- zawierać dane adresowe Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail itp.),
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert - tj. do dnia. 09.12.2018r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej
VIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1. Dostarczony sprzęt laboratoryjny powinien być nowy i pozbawiony uszkodzeń.
2. Wykonawca oświadcza, że w podaną w ofercie cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.
Kontakt:IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Daria Wieczorek pod numerem telefonu 61 856 90 54 oraz adresem email: d.wieczorek@ue.poznan.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: