Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23163768 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-04
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WĘGLA
Organizator:Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: ul. H. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (41) 266-47-33 Fax: (41) 266-43-75
E-mail:
Opis:SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WĘGLA
DLA CIEPŁOWNI MEC Spółka z o.o.
W OSTROWCU ŚW.
NA SEZON GRZEWCZY 2022/2023
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
111.1. Zarząd Spółki Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. zwraca się z prośbą o złożenie ofert na
Dostawę węgla na sezon grzewczy 2022/2023 loco składowisko Ciepłowni MEC przy Ul. Samsonowicza 2
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Łączne potrzeby na sezon grzewczy 2022/2023 to 40 000 Mg.
111.2. Zamawiający przewiduje zarówno możliwość wyboru kilku Dostawców, jak również nie dokonania
rozdziału całego limitu zamówienia. Ilość rozdysponowana i przydział dla Dostawców wynikać będzie
z atrakcyjności ich ofert.
Jeżeli np. oferowane ceny będą wyższe niż oczekiwane to w tym postępowaniu przydzielona zostanie
tylko część zamówienia, a dla pozostałej ilości wyłoniony zostanie Dostawca w IV kwartale br. lub
w I kwartale 2022 r. Przydzielenie pozostałej ilości wśród Dostawców wyłonionych w niniejszym
postępowaniu, poprzedzą negocjacje cenowe, cena dla dostaw uzupełniających nie może być wyższa niż
cena w zawartej umowie z poszczególnym Dostawcą.
W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać oczekiwań Zamawiającego zastrzega on
sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania i ogłoszenia nowego w późniejszym terminie.
III.3. Dostarczany miał węgla kamiennego winien być jednorodny w swojej masie, o stabilnych
parametrach jakościowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
I.4. Zamawiający wymaga by zaoferowany węgiel kamienny spełniał wszystkie poniższe wymagania
w każdej dostawie odniesione do stanu roboczego
a) Sortyment wg PN-82/G-97001 MNĄ
b) Typ węgla wg PN-G-97002:2018-11 węgiel energetyczny-typ 31,32
c) Wartość opałowa węgla 21-23MJ/kg,
d) Popiół do 18%,
e) Zawartość wilgoci do 15%,
f) Spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 40
g) Minimalna zawartość części lotnych 28%,
h) Maksymalna zawartość siarki 0,6%
i) Maksymalna zawartość podziarna (poniżej 2 mm) max 30 %,
j) Maksymalna zawartość nadziarna (powyżej 31,5 mm) max5%
k) Minimalna temperatura mięknięcia popiołu 1 200 °C /dla atmosfery utleniającej/
IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.
IV. 1. Termin i harmonogram dostaw
Terminy - od 1 września 2022 do 30 kwietnia 2023 r.
Dostawy miału węglowego będą realizowane według harmonogramu dostaw miału węglowego na sezon
2022/2023, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy .
Istnieje możliwość składowania (magazynowania) dostarczonego przez Dostawcę z wyprzedzeniem -
w stosunku do harmonogramu - miału na zapasowym placu opałowym Zamawiającego, po wcześniejszym
podpisaniu umowy na dzierżawę placu opałowego (z tym zastrzeżeniem, że zgromadzony miał będzie na tym
terenie składowany tylko na potrzeby Zamawiającego).
Przyjęcie miału przez Zamawiającego na stan (przeniesienie posiadania) odbywać się będzie zgodnie
z warunkami określonymi w SWZ według harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy.
IV.2. Miejsce dostawy
Loco skład opału Ciepłownia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 2.
W przypadku dostaw transportem kolejowym do najbliższej bocznicy kolejowej, organizacja rozładunku
i transport na plac opałowy, w tym poniesienie ich kosztów, leży po stronie Dostawcy.
IV.3.Czas dostawy
Dostawy możliwe są tylko w dni robocze.
Dostawy mogą być realizowane na "I zmianie" w godz.ch od 6;30 do 13;30.
IV.4.DOSTAWA na skład opału winna się odbywać transportem samochodowym. Dziennie nie może być
dostarczone na skład opału więcej niż 500 ton i nie mniej niż 150 ton.
IV.5. Dostawy nie mogą odbywać się dzień po dniu, należy zachować minimum jednodniowa przerwę na
wykonanie przez Zamawiającego analizy laboratoryjnej i podjęcie decyzji kwalifikującej lub nie dana
partię miału do hałdowania.
Ze względu na to, że Ciepłownia MEC znajduje się wewnątrz terenu zamkniętego należącego do Celsa Huta
Ostrowiec, wszystkich Dostawców obowiązywać będą przepisy z zakresu ruchu kołowego obowiązującego na
terenie Celsa HO, przepisy BHP i inne uregulowania związane z wjazdami samochodów.
Poza wagą MEC, każdy samochód Dostawcy będzie podlegał ważeniu także na bramie wjazdowej Celsa HO
z ładunkiem i z powrotem przy wyjeździe. Mając na uwadze bezwzględność stosowania się do procedur tam
obowiązujących każdy Dostawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi przepisami Celsa HO w zakresie
transportu na tym terenie, przed data złożenia oferty.
Dostawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy po wcześniejszym zawiadomieniu
Zamawiającego. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez
podwykonawcę. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu
podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za
własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu wyżej
określonego.
IV.6. Harmonogram dostaw uzgodniony w trakcie postępowania będzie określał wielkość dostawy w każdym
miesiącu kalendarzowym i stanowić będzie załącznik do umowy i podstawę dla Dostawcy do
uruchomienia dostaw w danym miesiącu.
IV.7.Szczegółowy harmonogram dostaw w poszczególnych tygodniach, będzie ustalany w każdym miesiącu
z osobą wskazaną w umowie . Dostawca zobligowany jest do awizacji terminu dostawy z podaniem ilości
samochodów dla danej partii dostawy wyprzedzeniem min 5 dniowym Rozliczenie ilościowe
dokonywane będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów przeprowadzanych na
wadze samochodowej znajdującej się na terenie składu opału Ciepłowni MEC.
Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu powyżej 10 %, bez uzgodnienia
z Zamawiającym, będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla w następnych miesiącach, a niedobory
potraktowane jak ilość niedostarczona ze skutkami z tego wynikającymi.
IV.8. Warunki płatności Należność za zakupiony opał regulowana będzie w terminie 30 dni od dnia
wystawienia faktury.
Warunkiem wystawienia faktury przez Dostawcę będzie zbadanie przez Zamawiającego miału w celu
potwierdzenia jego zgodności z umową tj. wykonanie badań jakości dostarczonego miału dokonane przez
Laboratorium Zamawiającego, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie MI.4 SWZ. Badania
jakości będę wykonane nie później niż w terminie 30 dni od daty dostawy miału, względnie dnia przyjęcia
miału przez Zamawiającego na stan (dnia przeniesienia posiadania) w przypadku dzierżawienia przez
Dostawcę placu dzierżawnego na potrzeby wykonania umowy (IV.1 SWZ).
Wyniki badań Dostawca otrzyma drogą mailową bezpośrednio po ich wykonaniu.
IV.9. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby reklamacji partii dostaw:
a) upusty cenowe
b) dostawa węgla o parametrach pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów,
c) wymiana partii reklamowanego towaru.
IV.10. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określone są następująco:
a) za każdy niedotrzymany 1 GJ wartości opałowej= stawka wynikająca z podzjelenia oferowanej ceny
przez deklarowaną kaloryczność, podwyższoną wskaźnikiem różnym w zależności od skali niedoboru
- dla zaniżenia kaloryczności w zakresie do 1,0 GJ stosuje się wskaźnik Wz = 1,05
- dla zaniżenia kaloryczności w zakresie od 0,1 GJ do 2,0 GJ stosuje się wskaźnik Wz = 1,20,
- jeżeli niedobór kaloryczności wyniesie ponad 2 GJ, ale nie więcej niż 3,0 GJ to dla całego
przekroczenia stosuje się Wz = 1,50.
b) za przekroczenie zawartości siarki ponad deklarowaną - za każde 0,01% przekroczenia w przedziale
od 0,01 % do 0,10% 1,50 zł /Mg
od 0,10 % do 0,20% 3,00 zł/Mg
przekroczenie ponad 0,20% 5,00 zł/Mg
c) za przekroczenie deklarowanej zawartości popiołu za każdy 1% przekroczenia w przedziale.
- od 1,0 % do 3,0 % 1,00 zł. za każdą tonę,
- od 3,1 % do 5,0 % 2,00 zł. za każdą tonę,
- od 5,1 % do 8,0 % 3,00 zł. za każdą tonę
d) za niższą zawartość części lotnych poniżej 26 % stawka 10,00 zł. za każdy 1% w 1 tonie.
e) za przekroczenie norm ziarnistości za każdy 1 % przekroczenia w przedziale
- od 1,0 % do 5,0 % 1,00 zł. za każdą tonę,
- od 5,1 % do 10,0 % 2,00 zł. za każdą tonę,
- od 10,1 % do 15,0 % 3,00 zł. za każdą tonę
IV.11. Powyższe parametry badane będą dla każdej dostawy. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
do żądania wymiany zakwestionowanej partii dostarczonego węgla.
IV.12. Wielkość zaniżenia parametrów jakościowych stanowiących podstawę do reklamacji określana jest na
podstawie ewidencji wyników analiz w rachunku narastającym dla węgla dostarczonego w jednym
tygodniu kalendarzowym. Jeżeli w ciągu tygodnia kalendarzowego zostanie dostarczone mniej niż 1000
Mg węgla do rozliczeń będzie przyjmowany dostarczony węgiel w ciągu dwóch lub więcej kolejnych
tygodni do czasu osiągnięcia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy kończącej realizację niniejszej umowy
(węgiel dostarczony w ostatnim tygodniu niezależnie od ilości traktuje się jako pojedynczą Dostawę.
IV.13. Przyjmuje się zasadę, że partia dostaw dla której wystąpią przekroczenia przynajmniej jednego
z poniższych brzegowych parametrów podlega wymianie przez Dostawcę, bez możliwości uśrednienia :
a) kaloryczność poniżej 19 GJ,
b) zawartość siarki powyżej 1%,
c) popiół powyżej 25 %
c) zawartość części lotnych poniżej 24%
d) ziarnistość powyżej 45 % frakcji 2 mm
powyżej 10 % frakcji 31,5 mm
IV.14. W przypadku gdy dana dostawa nie spełnia warunku określonego dla typu węgla - węgiel
energetyczny typ 31, 32 (III. 4 SWZ) Dostawca ma bezwzględny obowiązek wymiany towaru w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
IV.15. Z każdej partii dostarczonego węgla pobierane będą próbki i przeprowadzone będą badania
w Laboratorium MEC. W przypadku rozbieżności w wynikach badań dopuszcza się możliwość
przeprowadzenia trzeciego badania we wskazanym przez obie strony Laboratorium.
IV.16. Dostawca może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę pobierania próbek, o czym powiadamia
Zamawiającego. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dostawcy, Zamawiający będzie uprawniony
do samodzielnego pobrania próbek.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Św.
w nieprzekraczającym terminie do dnia 23 maja 2022 do godz. 15:00
Termin składania:2022-05-23
Miejsce i termin realizacji:Terminy - od 1 września 2022 do 30 kwietnia 2023 r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury Postępowania zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Nr
5/2021 z dnia 15 marca 2021. Zgodnie z art. 364 ustawy Prawo zamówień publicznych nie obowiązują
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
póz. 1129 ze zm.)
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności związanych z realizacją
zamówienia, a w szczególności uprawnienia do działalności gospodarczej jako pośredniczący
podmiot węglowy,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dokumenty potwierdzające wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia powinni przedłożyć ci
z oferentów, którzy, składają ofertę po raz pierwszy lub w ciągu ostatnich 2 lat dostarczyły do MEC
Ostrowiec Św. mniej niż 5 000 ton miału.
Dla uznania, że Dostawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by
wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla
kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 2 500 000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których Dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla uznania, ze Dostawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, by
Dostawca:
i. wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 2 000.000,00 zł:
ii. wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu,
potwierdzającego że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż
500.000,00 zł.
V.2. Dostawca złoży wraz z ofertą certyfikat jakościowy posiadanego węgla, stwierdzający, że spełnia on
wymagania stawiane w postępowaniu.
V.3. Ocena spełniania przez Dostawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na
zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do
oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SWZ. Z
treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił
wymagane warunki.
V.4. Z postępowania Komisja wyklucza dostawców, którzy niewykonali lub nienależycie wykonali w znacznym
stopniu zakres wcześniejszych umów łączących ich z Zamawiającym bądź dostawców którzy w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU SPEŁNINIENIEA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
VI.1.Sporządzony przez Dostawcę formularz ofertowy według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.
VI.2. Dowód wniesienia wadium
VI.3.W celu potwierdzenia spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem przedstawionym
w Załączniku nr 2 do SWZ,
2. certyfikatu jakościowego posiadanego węgla,
3. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Dostawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Dostawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia,
5. wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania oferty według
wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ wraz z załączeniem dowodów potwierdzających , że
dostawy zostały wykonane należycie . Warunek dotyczy Dostawców, którzy składają ofertę po raz
pierwszy lub w ciągu ostatnich 2 lat dostarczyły do MEC Ostrowiec Św. mniej niż 5 000 ton,
6. aktualnego na dzień składania oferty wydruku z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
7. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
8. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Dostawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu ofert,
9. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13
oraz ust.5 pkt.5 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
VI.4. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez upoważnionych przedstawicieli Dostawcy.
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI
VII.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku
polskim.
V11.2. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień. Pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż dziesięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
VIII. 1. Każdy z Dostawców winien wnieść wadium w wysokości iloczynu kwoty 10 000 zł
w przeliczeniu za każde oferowane 1 000 ton węgla, nie mniej jednak niż 20 000 zł najpóźniej do dnia
23 maja 2022 r. do godziny 13:00.
VIII.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
VIII.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander
Bank Polska S.A. 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001. Na poleceniu przelewu należy dopisać ,,Wadium -
dostawa węgla".
VIII.4. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota w wysokości,
o której mowa w ust. 1, przed upływem terminu składania ofert zostanie uznana na rachunku
bankowym Zamawiającego. Dostawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem
dokonanego przelewu.
VIII.5. Dopuszcza się także wniesienie wadium w postaci przeniesienia na rzecz Zamawiającego środków
pieniężnych w postaci wymagalnych należności z poprzedniego sezonu grzewczego (kaucja
gwarancyjna), jeżeli na dzień składania ofert takie występują, a należności te nie są objęte umową
factoringu zawartą przez Dostawcę i nie została względem nich zawarta umowa cesji. Celem usunięcia
wątpliwości Dostawca do czasu obowiązywania zabezpieczenia nie będzie mógł domagać się od
Zamawiającego ich zapłaty.
VIII.6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę
0 gwarantowaniu wypłaty należności na rzecz Zamawiającego w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy
1 na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od
daty składania ofert.
VIII.7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy dołączyć
dokument potwierdzający wniesienie, w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez
rozpinania oferty.
VIII.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Prawo zamówień publicznych.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
IX.1. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
IX.2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
IX.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IX.4. Formularz wyceny ofert stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
IX.5. Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim, w formie pisemnej, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
IX.6. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IX.7. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej
specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
IX.8. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem
Dostawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg - ,,Dostawa węgla", następnie przesłać lub dostarczyć
osobiście w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
IX.9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
X.l. Dostawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że
Dostawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub
WYCOFANE.
X.2. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte wraz z otwarciem oferty Dostawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
X.3. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
X.4. Oferta winna być łączna tj. obejmować powinna również koszty transportu. Nie obejmuje zaś
ewentualnych kosztów dzierżawy placu, które zostaną ustalone indywidualnie z Zamawiającym w
ramach oddzielnej umowy. Dla celów fakturowania o rozdziale ceny za miał i transport decyduje
Dostawca, przy czym w przypadku stosowania upustów cenowych za cenę uważa się łączną kwotę
obejmującą również koszty transportu. Oferta winna określać cenę netto i cenę brutto z VAT.
X.5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Dostawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
XII.1. Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofercie oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej
oraz zgodnej ze specyfikacją i obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia w tym
koszty dostawy, wyładunku oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia
zgodne ze specyfikacją i niniejszą umową wraz z należnym podatkiem VAT.
XII.2. Cena lMg miału węgla kamiennego będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
XII.3. Dostawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ustalone przez strony ceny miału węgla
kamiennego nie ulegną zmianie. Negocjacjom na wniosek Zamawiającego może podlegać
ewentualne obniżenie ceny w sytuacji obniżenia cen przez kopalnie.
XII. 4. Podstawą do oceny ofert będzie wycena kosztu 1 GJ zawartego w miale węgla z uwzględnieniem
opłat na ochronę środowiska tzn. za zawartość popiołu i siarki wg stawek opłat określonych w
Obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska na rok 2021(M.P. 2020 póz. 961)
XIII. PROCEDURA WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
XIII. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji. Do dalszych
negocjacji indywidualnych mogą zostać wybrane firmy, których oferty będą najkorzystniejsze. Ilość
Dostawców wybranych do dalszych negocjacji zależeć będzie od stopnia atrakcyjności ofert
i rozpiętości wyceny kosztu 1 GJ.
XIII.2. Ilość Dostawców, jaka zostanie wybrana do podpisania umowy wynikać będzie z atrakcyjności
ostatecznych ofert. Na ostateczną kwalifikację Dostawców oraz przydział ilościowy będzie także miał
wpływ sposób realizacji dostaw w latach poprzednich, w tym jakość i terminowość dostaw.
XIII.3. Oferenci wybrani do podpisania umowy będą zobowiązani wnieść opłatę w wysokości 3% wartości
Dostaw nie mniej jednak niż 50 000 zł. jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Formy
ustanowienia zabezpieczenia określa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
Xl11.4. Szczegółowa procedura postępowania przy organizacji zakupów węgla i załatwianiu spraw
reklamacyjnych jest do wglądu w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.mecostrowiec.pl.
XIV. WZÓR UMOWY
W załączeniu do SWZ wzór umowy na dostawę węgla. Ostateczna wersja umowy może być
przedmiotem negocjacji w zakresie dopuszczalnym w procedurze.
Kontakt:VII. 3. Uprawnionym do udzielania informacji Dostawcom w sprawach merytorycznych i proceduralnych są:
Pani Renata Mikołajczak-Wiceprezes Zarządu MEC Sp. z o.o.
Tel. 41266 46 80
Numer dokumentu:l/TC/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: