Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18404597 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wraz z montażem kamer
Organizator:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 34-655-45 w. 182
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia
Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Miejsce i termin składania ofert: Warunki i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze Formularza ofertowego do dnia
02-12-2019r. do godz. 12:00 osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesłać na adres e-mail: przetargi@czerwonagora.pl.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-12-2019 r. o godz. 12:15 w Sekcji zamówień publicznych.
Termin składania:2019-12-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
do dnia 11-12-2019r.
Wadium:1 000,00 zł
Wymagania:Warunki i wymagania
1. Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający wymaga dysponowaniem przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
2.1 posiadającymi certyfikat instalatora sieci strukturalnych oraz certyfikowane szkolenie przeprowadzone przez producenta zaoferowanych kamer i rejestratorów (minimum 2 osoby);
2.2 posiadającymi uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (minimum 1 osoba) oraz posiadających uprawnienia energetyczne G1 w zakresie dozoru z pomiarami elektrycznymi (minimum 1 osoba),
3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.
4. Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 2 Wykaz osób oraz skany uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed składaniem ofert, minimum dwóch usług polegających na dostawie i montażu kamer w obiektach użyteczności publicznej, każda na kwotę minimum 30 000,00 zł brutto.
6. Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 3 Wykaz dostaw wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Warunki i terminy płatności
we wzorze umowy
6.
Kryteria i sposób oceny ofert

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Nr
Nazwa kryterium
Znaczenie
1
Cena brutto oferty
80%
2
Okres gwarancji
20%

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Kryterium: Cena - wskaźnik liczony ze wzoru:
C = x 80% x 100
Kryterium: Gwarancja - wskaźnik liczony ze wzoru:
G = x 20 % x 100
Uwaga:
o minimalny okres gwarancji na zainstalowany sprzęt i wykonaną usługę montażu jaki wymaga Zamawiający wynosi 24 miesiące,
o maksymalny okres gwarancji może wynosić 36 miesięcy liczony od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 36 miesięcy,
3. Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta Wykonawcy, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie z wzorem:
LP - całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + G
4. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje w swojej ofercie okresu gwarancji Zamawiający odpowiednio poprawi ofertę i przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji i otrzyma 0 punktów.
Wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) przelewem na rachunek BGK o/Kielce nr: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty należy określić, czego dotyczy dokonywana wpłata - podać nazwę i numer postępowania. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy w terminie (data) wyznaczonym do składania ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, a Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Inne postanowienia
1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 KC
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
o odwołania bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Odwołanie może nastąpić do upływu terminu na składanie ofert, unieważnienie natomiast, po upływie terminu na składanie ofert.
4. Jeżeli Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Powyższy zapis nie dotyczy Formularza ofertowego, dokument ten nie podlega uzupełnieniu.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać pozostałych wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów o których mowa w punkcie 4 lub do wyjaśnień.
6. Zawiadomienie o wyborze nie oznacza zawarcia umowy i nie kończy postępowania.
7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
8. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do dokonania ponownego wyboru z pośród pozostałych ważnych ofert.
9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odwołania bądź unieważnienia przez Zamawiającego postępowania ofertowego.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu prawidłowej weryfikacji możliwości technicznych montażu kamer i przebiegu instalacji. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym we wzorze umowy. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń finansowych względem Zamawiającego.
12. Do oferty należy dołączyć:
11.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
11.2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
11.3 Wykaz osób oraz skany uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
11.4 Wykaz dostaw wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie.
2. W przypadku podpisywania oferty przez osobę lub osoby nie upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla wyżej wymienionych osób upoważniające je do reprezentacji Wykonawcy.
12.
Informacje i dokumenty dotyczące postępowania:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania (wraz z ewentualnymi pytaniami i wyjaśnieniami) można uzyskać pod adresem internetowym Zamawiającego www.bip.czerwonagora.pl w zakładce ,,Zamówienia do 30 000 euro"
Kontakt:Osoba do kontaktu
Cezary Kozioł - Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych tel. 41 34-655-45 w. 182, e-mail: przetargi@czerwonagora.pl
Numer dokumentu:ZP-1651-2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: