Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wyposażenia
Organizator:Urząd Miejski w Augustowie
Adres: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Województwo / powiat: podlaskie, pow. augustowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:876432319
Opis:Zakup wyposażenia do międzyszkolnej pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie do międzyszkolnej pracowni chemicznej
Cel zamówienia
Zakup wyposażenia do międzyszkolnej pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 08-12-2017
Miejsce i sposób składania ofert
Kopertę zawierającą ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.
Koperta powinna być opisana:
Oferta w postępowaniu pn.: ,,Zakup wyposażenia do międzyszkolnej pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich " NIE OTWIERAĆ PRZED 11.12.2017 r.
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2017 r. godz. 08:00 w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów.
Termin składania:2017-12-08
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: augustowski Miejscowość: Augustów
Harmonogram realizacji zamówienia
29.11.2017 - ogłoszenie zamówienia
08.12.2017 godz. 15.30 - termin złożenia ofert
11.12.2017 godz. 8.00 - otwarcie ofert
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Oferowana cena
Znaczenie procentowe kryterium 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 100
Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 100pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B - cena oferty badanej.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anita Szostak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
876432319
Kod CPV:39162110-9
Numer dokumentu:1071868, ES.042.16.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: