Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wyposażenia
Organizator:Gmina i Miasto Jastrowie
Adres: Gdańska 79, 64-915 Jastrowie
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
NIP:PL7671673824
Telefon / fax:67 266 22 11
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127144
Opis:Zakup wyposażenia (część 2) do Żłobka Miejskiego w Jastrowiu w ramach projektu
,,Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu"
Powstaje w kontekście projektu
RPWP.06.04.01-30-0018/20 - Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu

Część 1
Zakup wyposażenia (część 2) do Żłobka Miejskiego w Jastrowiu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia (część 2) do Żłobka Miejskiego w Jastrowiu w ramach projektu ,,Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu", Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolsk0iego na lata 2014-2020.
Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w osobnym załączniku.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-28
Termin składania:2022-09-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
złotowski
Gmina
Jastrowie
Miejscowość
Jastrowie
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Za dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna dostawę mebli lub sprzętu komputerowego lub sprzętu sportowego lub wyposażenia dla przeznaczonych do użytku przez dzieci lub młodzież szkolną.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-20
Data ostatniej zmiany
2022-09-20 14:25:30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Wencka
tel.: 67 266 22 11
e-mail: pawel.wencka@jastrowie.pl
Kod CPV:31710000-6, 37500000-3, 39150000-8, 39162100-6, 39290000-1
Numer dokumentu:2022-15233-127144
Źródło: Internet i własne
Załączniki: