Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-18
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wyposażenia do kuchni
Organizator:Gmina Pawłów
Adres: Pawłów 56, 27-225 Pawłów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 272 16 90
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn:
,,Zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, Gmina Pawłów".
Wydatek współfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa udzielanej organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe na podstawie wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" ( moduł 3) dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Wydatek realizowany w ramach umowy Nr 11/GP/2019 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z dnia 27 czerwca 2019r. zawartej pomiędzy Gminą Pawłów a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w Kielcach działającym w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego.
. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

3.1. Nazwa zamówienia: ,,Zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, Gmina Pawłów".
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia opisany został w Załączniku Nr 1.
Zakup wyposażenia jest dofinansowany z wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" ( moduł 3) dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
3.3 Wyposażenie jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktuz żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ( Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:
3.3.1. posiadać deklarację CE;
3.3.2. być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
3.3.3. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
3.3.4. posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
3.4. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
2) Wszystkie parametry podane w pkt 3.2 i załączniku nr 1 traktować należy jako minimalne.
3) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 26 lipca 2019 r. do godziny 10:00
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERY
10.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pawłowie,
27-225 Pawłów, Pawłow 56, SEKRETARIAT URZĘDU
10.2. Oferty należy składać do dnia 26.07.2019r. do godz. 10.00
10.3. W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2019 r. o godzinie 10:20 10.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019r. o godz. 10:20 w siedzibie Zamawiającego w Referacie Oświaty Kultury i Sportu, Urzędu Gminy w Pawłowie ( I piętro obok Urzędu Stanu Cywilnego)
Termin składania:2019-07-26
Miejsce i termin realizacji:4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Miejscem realizacji zamówienia jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach , Szerzawy 104, 27-225 Pawłów , 41 272 27 22

4.2 Ostateczny termin realizacji zamówienia do 02.09.2019r. godz. 15.00
Wymagania:W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia na części.
2.4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
2.5. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości udzielenia zamówienia na podstawie przeprowadzonej aukcji elektronicznej.
2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.8. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek.
2.9.Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu.
Wykonawca ma możliwość skrócenia terminu i wskazania go w ofercie.
5. POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY
5.1. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
5.2. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCH WSPÓLNIE
6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.2.Zgodnie z art. 141 PZP Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
6.3.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 PZP, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres email: gzoo@op.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania dokumentów w tej formie każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie (jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później, niż do dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po wskazanym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.4. Zamawiający odpowie na zadane pytanie w terminowo złożonym wniosku, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania. Ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.pawlow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi .
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny, wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty złożone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
9.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, wskazane jest aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
9.5. Wskazane jest aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty oznaczonej napisem: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu ofertowym.
9.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty
z dopiskiem ,,Wycofanie".
9.9. Oferta powinna składać się z :
9.9.1 Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz zaparafowany wzór umowy.
9.9.2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiednio opakowaną i zabezpieczoną.
9.9.3. Ofertę należy zapakować w dwie nieprzezroczyste koperty:
1) kopertę zewnętrzną zaadresowaną na: Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, Sekretariat Urzędu z dopiskiem: oferta na ,,Zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, Gmina Pawłów".

Nie otwierać przed 26.07.2019r. godz. 10:20
2) kopertę wewnętrzną, która powinna zawierać kopertę na której powinien znajdować się adres Wykonawcy, tak by w przypadku gdy oferta wpłynie po terminie mogła być odesłana do Wykonawcy bez otwierania. Ponadto na kopercie wewnętrznej powinien również znajdować się dopisek jak wyżej (w pkt 1).
10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje zawarte w ofercie.
10.7. Informacje i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej www.bip.pawlow.pl., w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1 Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty i podać ją w formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 2 w zapisie liczbowym i słownym. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejscach po przecinku.
11.2 Cena obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.
12. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
12.1. Kryteria wyboru ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium: ( dla wszystkich części)
Lp.
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
K1.
Cena
60 %
60 punktów
K2.
Okres gwarancji
20%
20 punktów
K3.
Termin realizacji zamówienia
20%
20 punktów
12.2. Sposób oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa wg następujących kryterium:
KRYTERIUM: CENA- K1: Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
Kryterium wyboru oferty: 60% cena brutto, 20% termin realizacji zadania, 20% okres gwarancji:

60% - cena brutto - ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 60
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

KRYTERIUM: OKRES GWARANCJA - K2: Opis kryteriów i sposobu oceny oferty

20% - okres gwarancji - ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Okres gwarancji badanej oferty
Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 20
Najwyższy okres gwarancji

Gwarancja musi być udzielona w pełnych miesiącach.
Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące ( 2 lata). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: K3:
Kryterium dotyczy terminu realizacji zamówienia: Zamawiający punktował będzie skrócenie terminu realizacji zamówienia, tj. za zrealizowanie zamówienia do 26 sierpnia 2019r. godz. 15.00 wykonawca otrzyma: 20 pkt., do 30 sierpnia 2019r. godz. 15.00 wykonawca otrzyma: 10 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego termin 02 września 2019r. godz. 15.00 Termin realizacji zamówienia musi być podany w w/w datach.
Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą sumą punktów.
Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o ile zaoferowana cena przewyższać będzie budżet przeznaczony na realizację zamówienia.
12.3 Łączną ocenę punktową badanej oferty stanowi suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach.
13. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. Istotne warunki postanowień umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jaką Zmawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3
13.2. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy
13.3. Wykonawca w ofercie zawiera oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy określonymi we wzorze - Załączniku nr 3 i je akceptuje (parafuje) , dostarcza z formularzem ofertowym w kopercie.
14. ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia tj.: zmiany stawki podatku od towarów i usług; zmianie podlega kwota brutto bez zmiany kwoty netto;
2) innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy.
Uwagi:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, tel. 41 272-16-14, email: urzad@pawlow.pl w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: abi@pawlow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pt: ,,Zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, Gmina Pawłów".
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Do obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Róża Koszarska-Duda, Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pawłowie tel. 41 272 16 90, email: gzoo@op.pl
Numer dokumentu:11/GP/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: