Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup wyposażenia sali gimnastycznej
Organizator:Fundacja Artem Silesiam Promovere
Adres: Kuniów 64, 46-200 Kuniów
Województwo / powiat: opolskie, pow. kluczborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:600259927
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe 7/RPOP.02.01.04-16-0001/17 dotyczące zakupu Wyposażenia Sali gimnastycznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Biadaczu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Wyposażenia Sali gimnastycznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Biadaczu. Zamówienie podzielono na części:
Część I - wyposażenie boiska do koszykówki
Lp. przedmiot JM ilość
1. Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2
Część II - Wyposażenie boiska do siatkówki
Lp. przedmiot JM ilość
1. Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. kpl. 1
2. Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. szt. 2
3. Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl 1
4. Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione szt. 1
5. Wieszak na siatkę szt. 1
Część III - szatnia
Lp. przedmiot JM ilość
1. Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - 6 sztuk m.b. 12
Część IV - regał magazynowy
Lp. przedmiot JM ilość
1. Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty, 6 półek szt 1
Część V - akcesoria do Sali gimnastycznej
Lp. przedmiot JM ilość
1. Przyrząd do mierzenia wysokości siatki szt. 1
2. Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie syntetyczne szt 2
3. Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, pokrycie syntetyczne kpl 2
4. Ścieżka gimnastyczna rolowana, grubość 25 mm, szerokość 2 m m2 5
5. Piłka nożna turniejowa nr 5 szt. 5
6. Piłka halowa treningowa, rozmiar 4 - niski kozioł szt. 5
7. Piłka do koszykówki turniejowa nr 5 szt. 5
8. Kompresor do pompowania piłek szt. 1
9. Woreczki gimnastyczne szt. 25
10. Szarfy gimnastyczne szt. 25
11. Hula - Hop małe 60-70 cm szt. 20
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Cel zamówienia
celem zamówienia jest zakup wyposażenia Sali gimnastycznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Biadaczu
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Wyposażenia Sali gimnastycznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Biadaczu. Zamówienie podzielono na części:
Część I - wyposażenie boiska do koszykówki
Lp. przedmiot JM ilość
1. Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2
Część II - Wyposażenie boiska do siatkówki
Lp. przedmiot JM ilość
1. Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. kpl. 1
2. Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. szt. 2
3. Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl 1
4. Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione szt. 1
5. Wieszak na siatkę szt. 1
Część III - szatnia
Lp. przedmiot JM ilość
1. Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - 6 sztuk m.b. 12
Część IV - regał magazynowy
Lp. przedmiot JM ilość
1. Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty, 6 półek szt 1
Część V - akcesoria do Sali gimnastycznej
Lp. przedmiot JM ilość
1. Przyrząd do mierzenia wysokości siatki szt. 1
2. Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie syntetyczne szt 2
3. Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, pokrycie syntetyczne kpl 2
4. Ścieżka gimnastyczna rolowana, grubość 25 mm, szerokość 2 m m2 5
5. Piłka nożna turniejowa nr 5 szt. 5
6. Piłka halowa treningowa, rozmiar 4 - niski kozioł szt. 5
7. Piłka do koszykówki turniejowa nr 5 szt. 5
8. Kompresor do pompowania piłek szt. 1
9. Woreczki gimnastyczne szt. 25
10. Szarfy gimnastyczne szt. 25
11. Hula - Hop małe 60-70 cm szt. 20
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach brutto, a terminy w dniach.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
10. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
Fundacja Artem Silesiam Promovere
Kuniów 64, 46-200 Kuniów
w godzinach pracy tj. 800 - 1600 do dnia 19.08.2019 do godz. 9:00
b) W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e- mail: fundacjaartem@gmail.com do dnia 19.08.2019 do godz. 9:00
z dopiskiem ,,dotyczy zapytana ofertowego 7/RPOP.02.01.04-16-0001/17"
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kuniów
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego protokoły
odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą i kończy się
w terminie wskazanym w ofercie zgodnie z kryterium podlegającemu punktacji.
4. Planowany termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający doświadczenie i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
4. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 5 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
2. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 2: Formularz oferty.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w poszczególnych częściach zamówienia.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. ,,Warunki udziału w postępowaniu".
5. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana osobno dla każdej z części zamówienia na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium I - Cena (maksymalna ilość punktów = 70)
Kryterium II - Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 30)
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 70 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia, jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.
W kryterium II - Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Najkrótszy czas realizacji (podany w dniach)
__________________________________________________________x 30 = Liczba punktów
Czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w dniach)
Termin realizacji liczony będzie od daty podpisania umowy.
6. Sposób wyliczenia punktów:
- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:
?= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2
6. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
7. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
8. W razie identycznej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
9. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 2 Formularz Oferty.
10. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA ARTEM SILESIAM PROMOVERE
Adres
46-200 Kuniów
opolskie , kluczborski
Numer telefonu
600259927
NIP
7511772078
Tytuł projektu
Stworzenie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu inwestycją w rozwój FUNDACJI ARTEM SILESIAM PROMOVERE.
Numer projektu
RPOP.02.01.04-16-0001/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Grażyna Sokołowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600259927
Kod CPV:39160000-1
Numer dokumentu:1200205, 7/RPOP.02.01.04-16-0001/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: