Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup z dostawą wyposażenia do pracowni terapii wspomagającej
Organizator:GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
Adres: Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (89) 626 20 02, fax: (89) 626 21 86, 896262499
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE -,,Zakup z dostawą wyposażenia do pracowni terapii wspomagającej dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym - w ramach projektu ,,Szkoła nowych czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPWM. 02.02.01-28-00-29/19"
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nleprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130.000,00 zł
Ze względu na wartość zamówienia, nie przekraczającą, nie mają zastosowania w niniejszym
postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)
Gmina Janowiec Kościelny kieruje zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia
Wykonawcy na ,,Zakup z dostawą wyposażenia do pracowni terapii wspomagającej' dla Szkoły
Podstawowej' w Janowcu Kościelnym - w ramach projektu ,,Szkoła nowych czasów - wykorzystanie
multimediów w edukacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPWM. 02.02.01-28-00-
29/19"
Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą wyposażenia do pracowni terapii
wspomagającej zgodnie z załącznikiem nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV:
39162100-6 pomoce dydaktyczne
2.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego
przedmiot zapytania ofertowego zawarto w załącznikach nr 1 do niniejszego zapytania.
2.2.Wszystkie artykuły powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał
nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Towary
składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. DOSTAWA będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które
zostały szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający
dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod
względem zastosowania i wykonania.
2.3. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów na
koszt własny i ryzyko, w godz.ch i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
2.4. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia artykułów pod względem jakości, estetyki,
funkcjonalności i bezpieczeństwa zgodnym z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania.
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec
Kościelny 61
2.5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie artykułów nie są dla
wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W przypadku użytych w opisie nazw,
zamawiający dopuszcza stosowanie produktów ,,równoważnych", tzn. takich, które mają takie same
cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy
lub pochodzenia.
2.6. Zamawiający - Gmina Janowiec Kościelny nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem
artykułów do miejsca realizacji projektu (dostawy, przesyłki, transportu)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62,13-111 Janowiec Kościelny w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 lipca 2021 r. do godz.14.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 21 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego o godz.10;00
Termin składania:2021-07-20
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:4. Warunki płatności
Przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
5. Kryteria oraz sposób oceny oferty
Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
1. Cena -100 %
Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
7.Sposób przygotowania oferty
7.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania wraz z przedstawieniem katalogu oferowanych artykułów, w formie pisemnej, w języku
polskim, poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, cena
oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Oferta musi zawierać wszystkie podpisane załączniki w
tym parafowany wzór umowy. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane
przez uprawnioną osobę/osoby, być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnej z
oryginałem.
7.2.Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:
,,Zakup z dostawą wyposażenia do pracowni terapii wspomagającej dla Szkoły Podstawowej w
Janowcu Kościelnym - w ramach projektu ,,Szkoła nowych czasów - wykorzystanie multimediów w
edukacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPWM. 02.02.01-28-00-29/19"
z zaznaczeniem
,,Nie otwierać przed godz. 10.00 21 lipca 2021 r."
9. Oferta niezgodna z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu zostanie odrzucona.
10. O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni mailowe lub za
pośrednictwem faxu.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania
14. Wykonawca powinien legitymować się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, uprawnieniami do
prowadzenia działalności I brakiem powiązań między Zamawiającym .
Uwagi:16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym jest
Zamawiający.
Podanie danych w formularzu ofertowym jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania ofertowego, zawarcia umowy i jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat.
W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i
bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane
dostawcom wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem
poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty email:
gmina@janowiec.com.pl
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2,00-193 Warszawa.
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@janowiec.com.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Zamawiającego.
Kontakt:0soba upoważniona do kontaktów z wykonawcami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby:
1) Ewa Ostrowska - dyrektor szkoły 503167692- w sprawach merytorycznych odnoszących się do
opisu przedmiotu zamówienia
2) Karina Rogalska - Kierownik Referatu Oświaty (896262499) gmina@janowieccom.pl. Urząd Gminy w
Janowcu Kościelnym 62, pok. 8 w godz. 8.00 -14.00
Kod CPV:39162100-6
Numer dokumentu:OSR. 271.8.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: