Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27164903 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup zbiornika na gnojowicę wraz z dostawą
Organizator:Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. O/Małyszyn
Adres: ul. Myśliborska 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o przetargu na zakup: ,,Zbiornika na gnojowicę ~300 m3 wraz z dostawą."

Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zakup zbiornika na gnojowicę ~300 m3 wraz dostawą do O/Małyszyn Ul. Myśliborska 81 (66-400 Gorzów Wlkp.)

Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup elastycznego zbiornika umożliwiającego magazynowanie nawozów naturalnych (gnojowicy) wraz z dostawą dla potrzeb O/Małyszyn Ul. Myśliborska 81 (66-400 Gorzów Wlkp.).

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą elastycznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ~300 m3 dla potrzeb O/Małyszyn Ul. Myśliborska 81 (66-400 Gorzów Wlkp.). Zbiornik powinien być wykonany z wytrzymałego i odpornego na korozję materiału. Zbiornik winien być odporny na zimno oraz na promieniowanie UV. Zbiornik winien posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

Oferty przetargowe należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- Ul. Główna 20,
99-307 Strzelce, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Zbiornik na gnojowicę ~300 m3 O/Małyszyn".
TERMIN SKŁADANIA ofert przetargowych upływa w dniu 20.05.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Oferta złożona po terminie składania ofert przetargowych nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2024-05-20
Wymagania:Oferta winna zawierać:

wartość;
warunki płatności (preferowany przelew 21 dni);
termin realizacji;
atesty bądź dopuszczenia do stosowania;
warunki gwarancji

Wszystkie pytania należy kierować w formie pisemnej drogą elektroniczną na w/w email.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
Kontakt:W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: