Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakup zestawów komputerowych
Organizator:Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o
Adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=10830586
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych standardowych: 1) zestaw standardowy: laptop standardowy - 91 szt.,
2) stacja dokująca - 37 szt.,
3) monitor standardowy - 70 szt.,
4) zestaw klawiatura + myszka - 91 szt.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (,,OPZ") stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Specyfikacja:Adres strony internetowej Zamawiającego, pod którym udostępniona jest dokumentacja postępowania: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=10830586
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem SmartPZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.11.2020 do godz. 10:00.
2. Zamawiający zaleca, aby 0ferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem SmartPZP w terminie zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie złożone przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
3. Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty, brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do SmartPZP, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę".
4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
Otwarcie ofert:MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 po godz. 10:00 na SmartPZP. 2. Otwarcie ofert nie jest jawne.
Termin składania:2020-11-16
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia zostanie określony przez Wykonawcę, przy czym nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Uwagi:https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=10830586

OGŁOSZENIE o sektorowym zamówieniu podprogowym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
Zakup zestawów komputerowych standardowych dla spółki Centralny Port Komunikacyjny. nr sprawy: 132/20/NIT/19/OG/84
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Do niniejszego Ogłoszenia nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 133 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla zamówień sektorowych.
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 701-08-94-497
zamowienia@cpk.pl
Numer dokumentu:132/20/NIT/19/OG/84
Źródło: Internet i własne
Załączniki: