Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16260765 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Zamieszczenie w prasie ogłoszenia
Organizator:Urząd Miasta Włocławek, Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 54/414-41-20.
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.
Miejsce i termin składania ofert: IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy dostarczyć na jeden z możliwych sposobów:
- wysłać elektronicznie na adres e- mail: jgalka@um.wloclawek.pl
- wysłać faxem na numer 0-54 414-41-48 z dopiskiem Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym:
- złożyć osobiście w pokoju nr 16-17 (I piętro), Urząd Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek;
- wysłać listownie na adres: Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22,87-800 Włocławek.
2. Termin składania ofert: 02.11.2018 do godz. 14.00
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wydania oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-11-02
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zdolność techniczna.
IV. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJA BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ: Nie wymaga się dodatkowych dokumentów.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Cena całkowita - wyrażona w kwocie brutto, podana w złotych polskich (z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku), obejmująca wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - umieszczenia ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w prasie lokalnej, gdzie ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. W przypadku gdy występować będzie podatek VAT, kwotę brutto należy rozbić na cenę netto i podatek VAT. Jeśli podatek VAT nie występuje, w ofercie należy zawrzeć stosowne oświadczenie.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta powinna zawierać:
- nazwę Firmy Wykonawcy:
- datę sporządzenia oferty:
-adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP:
- podpis Wykonawcy:
- cenę netto i brutto stanowiącą podsumowanie wartości zamówienia:
- datę i opis miejsca publikacji ogłoszenia.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:
Okres związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia otrzymania zamówienia.
XL INNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH: Płatność - uregulowana zostanie po wykonaniu (umieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej) i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
Uwagi:VII. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: -cena (100%).
W przypadku równych cen, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- termin wykonania zamówienia,
- data, godzina wpływu.
Kontakt:Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Joanna Gałka, Inspektor w Referacie Nieruchomości, pok.15, telefon 54/414-41-20.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: