Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14819282 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie cateringu
Organizator:FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
Adres: Młyńska 2-4, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:566548481 Fax 566514480
E-mail:
Opis:Zapewnienie cateringu w formie obiadu dla maksymalnie 20 uczestników Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Arkadia"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w formie obiadu dla maksymalnie 20 uczestników Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Arkadia".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie cateringu w formie obiadu dla maksymalnie 20 uczestników Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Arkadia".
Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie będzie obejmować dostarczanie posiłków w dniach roboczych określonych przez Zamawiającego.
2. Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych codziennie na bieżąco, w ilości ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego dla maksymalnie 20 osób dorosłych, ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2008 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.
3. Posiłki będą dostarczane do Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy raz dziennie między 12:00 a 12:30.
4. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z produktów zakupionych przez Wykonawcę.
5. Posiłki będą przygotowane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego i uwzględniać będzie następujące warunki:
a) wśród osób, dla których przygotowywane są posiłki mogą znajdować się m.in. osoby chore na cukrzycę, schorzenia wątroby i zaburzenia lipidowe, a także osoby ze schorzeniami jelit, wobec czego posiłki powinny być zróżnicowane pod kątem potrzeb żywieniowych tych osób, z uwzględnieniem punktu 6 poniżej,
b) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko-mrożonych, produktów instant,
c) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać,
d) posiłek powinien składać się z zupy (300 ml) oraz drugiego dania składającego się z 100 g mięsa lub ryby (waga po obróbce cieplnej), 100 g ziemniaków/kaszy/ryżu itp., 100 g warzyw, przy czym raz w tygodniu możliwe jest drugie danie będące posiłkiem mącznym,
e) nie należy stosować mięs tłustych, zawierających kości ani trudnych do pogryzienia,
f) do każdej porcji dołączane jest 500 g świeżych owoców i warzyw gotowych do przygotowania z nich soku / 250 ml świeżo wyciskanego lub tłoczonego soku.
6. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia będzie informował o konkretnej ilości posiłków dla osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych. Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych niesyropianowych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, umożliwiających łatwe porcjowanie posiłków na miejscu.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godziny 12:00 jadłospis na kolejny tydzień ze wskazaniem gramatury posiłków. Jadłospis będzie zaakceptowany przez Zamawiającego i dostosowany do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem schorzeń tych osób wskazanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 07-02-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres projekt@arkadia.torun.pl. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 7.02.2018 r. Decyduje data i godzina na serwerze pocztowym Zamawiającego.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
projekt@arkadia.torun.pl
Termin składania:2018-02-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w okresie 8.02.2018 r. - 31.08.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert to:
(1) cena brutto za jedną porcję (80 pkt.), a kryteria premiujące dotyczące aspektów społecznych:
(2) posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej (10 pkt.). Przez podmiot ekonomii społecznej rozumie się
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
c) CIS i KIS;
d) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
e) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
f) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
(3) zatrudnienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w ciągu 15 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia, minimum jedną osobę spośród następujących grup (10 pkt.):
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt. a), b) lub c), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Kryteria będą obliczane na podstawie wzoru:
Pb=PCb+PPb+PZb
Gdzie Pb oznacza liczbę punktów oferty badanej za wszystkie kryteria.
Kryterium (1) ceny brutto za jedną porcję oblicza się następująco:
PCb=Cn/Cb ×80
gdzie:
PCb - liczba punktów oferty badanej za spełnienie kryterium ceny brutto za jedną porcję
Cn - najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto oferty badanej
Kryterium (2) oblicza się następująco:
PPb = 10 - jeśli Wykonawca spełnia kryterium
PPb = 0 - jeśli Wykonawca nie spełnia kryterium
Kryterium ocenia się na podstawie zapisu w formularzu ofertowym
Kryterium (3) oblicza się następująco:
PZb = 10 - jeśli Wykonawca spełnia kryterium
PZb = 0 - jeśli Wykonawca nie spełnia kryterium
Kryterium ocenia się na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym, przy czym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie odpowiedniej osoby.
W przypadku równej liczby punktów, o wyborze oferty decyduje wartość kryterium ceny brutto za jedną porcję.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
Adres
Młyńska 2-4
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
566548481
Fax
566514480
NIP
8791748028
Tytuł projektu
Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy "Arkadia" w Toruniu
Numer projektu
RPKP.09.03.02-04-0010/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartosz Paduch
Kod CPV:55521200-0
Numer dokumentu:1085391, 1/2018/SDS
Źródło: Internet i własne