Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18106143 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie dostawy i obsługi cateringowej
Organizator:Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Adres: ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (087) 732 63 03.
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapewnienie dostawy i obsługi cateringowej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji wydarzenia w ramach działania pn. ,,Wspólnie o Funduszach Europejskich" realizowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na potrzeby Gminy Miasta Ełk - Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
2. Wymagania dotyczące przedemiotu zamówienia zawarte są w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz w tabeli formularza ofertowego, określającego składniki przedmiotu zamówienia, właściwości i jednostkę miary.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji wydarzenia w ramach działania pn. ,,Wspólnie o Funduszach Europejskich" realizowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na potrzeby Gminy Miasta Ełk - Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cateringu oraz udostępnienie kompletnej zastawy stołowej wielokrotnego użytku na potrzeby realizacji wydarzenia w ramach działania pn. ,,Wspólnie o Funduszach Europejskich" realizowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na potrzeby Gminy Miasta Ełk - Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
2. Zakres zamawianej usługi obejmuje:
a.) Przerwa kawowa: kawa (250 ml/osoba), herbata (250 ml/osoba), woda gazowana i niegazowana (po 250 ml/osoba), cytryna (min. 2 plasterki/osoba), cukier, mleko/śmietanka do kawy, ciastka mieszane (kruche, czekoladowe po jednym rodzaju do wyboru 100g/osoba),
b.) Obiad dwudaniowy w formie szwedzkiego stołu: zupa o gramaturze 300 ml/osoba - 2 rodzaje do wyboru, danie główne o gramaturze min. 400g: 2 rodzaje do wyboru - mięso wieprzowe lub drobiowe, ryba, pierogi (różne rodzaje, naleśniki (np. z warzywami, z mięsem), dodatki: 2 rodzaje do wyboru - kasza gryczana lub jaglana, ziemniaki pieczone z ziołami lub ziemniaki pieczone z wody z koperkiem, ryż, kopytka, kluski śląskie, bar sałatkowy: 2 rodzaje do wyboru, woda, sok, deser o gramaturze 150g/osoba: 2 rodzaje.
3. Menu spotkania będzie ustalone na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje wydarzenie na minimalną liczbę uczestników wynoszącą 32 osoby.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania usługi wyposażenie, w tym w szczególności: urządzenia grzewcze, warniki z gorącą wodą, termosy, podgrzewacze wody, obrusy tekstylne, serwety, serwetki papierowe, naczynia szklane i ceramiczne, porcelanowe, metalowe sztućce, szklane dzbanki na wodę i soki oraz stoliki koktajlowe w ilości uwzględniającej potrzeby przewidywanej liczby uczestników. Niedopuszczalne jest stosowanie naczyń, sztućców i kubków jednorazowego użytku.
6. Planowa dostawa na przerwę kawową 7:00 - 10:00, obiadową 12:00 - 16:00, przy czym dostawa posiłków powinna się odbyć nie wcześniej niż 1 godz. i nie później niż 30 min przed planowanym terminem przerwy kawowej lub obiadowej.
7. Wykonawca zapewni zamawiającemu obsługę kelnerską, koszt której należy ująć w cenie oferty, przy czym wykonanie usługi należy zakończyć zebraniem brudnych naczyń, urządzeń, powstałych śmieci, resztek pokarmowych, uprzątnięciem stolików, najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 15-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15 października 2019 r. do godziny 10:00, w zamkniętej kopercie na adres: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk, oznaczonej ,,Zapytanie ofertowe nr 5215.15c.2019.PNT".
Złożenie oferty traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania.
Termin składania:2019-10-15
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk
Harmonogram realizacji zamówienia
od dnia podpisania umowy do 25.10.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług cateringowych o wartości nie mniejszej niż 2.000,00 zł brutto każda. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 2.
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wyklucza z postępowania:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę, jeżeli występują powiązania osobowe lub kapitałowe między Wykonawcą a Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy a wykonawcą, polegające na (...). Oferta wykluczona uznawana jest za ofertę odrzuconą.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 3.
Warunki zmiany umowy
1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną w dokumencie rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania formularza przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO.
2. Wykaz wykonanych usług będących przedmiotem zamówienia potwierdzające zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy sporządzony wg Załącznika nr 2. Wykaz musi być podpisany przez osobę upoważnioną w dokumencie rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania wykazu przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO.
3. Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym sporządzony wg Załącznika nr 3. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną w dokumencie rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania oświadczenia przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena: 100 %
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Kryterium Cena = 100 %
Maksymalną liczbę punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę;
CN - najniższa zaoferowana Cena;
COB - Cena zaoferowana w ofercie badanej.
Wykluczenia
Zamawiający wyklucza z postępowania:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę, jeżeli występują powiązania osobowe lub kapitałowe między Wykonawcą a Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy a wykonawcą, polegające na (...). Oferta wykluczona uznawana jest za ofertę odrzuconą.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Adres
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk
warmińsko-mazurskie , ełcki
NIP
8481825438
Numer naboru
POPT.01.01.01-IZ.00-00-001/19
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ewa Wasilewska, e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl , tel. (087) 732 63 03.
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:24068, 5215.15c.2019.PNT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: