Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19009037 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie pomocy weterynaryjnej
Organizator:URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
Adres: ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 8324 938
E-mail:
Opis:III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
,,Zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym
w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Piława Górna oraz wykonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli/opiekunów kierowanych przez
Gminę"
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Całodobowa gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym
poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Piława Górna.
2.Wykonywanie zabiegów / badań niezbędnych do usunięcia obrażeń zwierzęcia
powstałych w wyniku zdarzenia drogowego lub poddania zwierzęcia eutanazji.
Ponadto:
1) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego umożliwiającego zgłoszenie
konieczności udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzęciu,
2) udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom na miejscu zdarzenia (pierwsza pomoc,
gdy zachodzi taka potrzeba) oraz w lecznicy (wraz z przechowaniem zwierzęcia przez
wymagający tego czas)
3) każdorazowego sprawdzenia czy poszkodowane zwierzę jest oznakowane
(mikroczipem, tatuażem lub zawieszką),
4) prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
5) przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt kierowanych przez Gminę;
Miejsce i termin składania ofert: X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w sekretariacie
Urzędu Miasta Piława Górna, Biurze Obsługi Klienta lub o przesłanie oferty na
adres: Urząd Miasta Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna lub
przesłanie oferty faksem na nr 74 837 13 86 lub na adres e-mail:
kwodecka@pilawagorna.pl
Termin składania ofert: 26.03.2020
Termin składania:2020-03-26
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.
Wymagania:VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na
załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto
w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna wynikać ze
wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie
dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
2. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie
w złotych (PLN).
4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).
Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie ilości faktycznie
wykonywanych usług w danym miesiącu na podstawie cen jednostkowych zawartych
w załączniku do porozumienia.
5. Całkowity koszt usługi nie może przekroczyć 3 000,00 zł
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Cena najniższa - 100%
1. O wyborze oferty decyduje największa ilość uzyskanych punktów.
Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych (zgodnie z art. 91
ust. 5 i 6).
2. Suma punktów przyznanych ocenianej ofercie będzie obliczana wg następującego wzoru
W
Ci
P (C) Cimin
i =? ×
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta
Cimin - najniższa cena jednostkowa za dany element robót oraz najniższa wartość
składników kalkulacyjnych podanych w Tabeli 1;
Ci - cena jednostkowa za dany element ,,i" robót oraz najniższa wartość składników
kalkulacyjnych podanych w Tabeli 1;
W - waga dla danej ceny jednostkowej oraz wartość składników kalkulacyjnych
podanych w Tabeli 1.
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.
Tabela 1.
element ,,i" robót waga
1. Dojazd do miejsca zdarzenia - stawka za 1 km 15
2. Dyżur za rok - ryczałt 15
3. Eutanazja 5
4. Podanie zastrzyku 5
5. Podanie kroplówki 5
6. Antykoncepcja kotki 5
7. Antykoncepcja suki 5
8. Kastracja kocura 10
9. Sterylizacja kotki 10
10. Kastracja psa 10
11. Sterylizacja suki 10
12. Badanie kliniczne zwierzęcia na miejscu zdarzenia 5
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Posiada uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, personel, sprzęt i warunki
lokalowe niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy;
2. Przedmiot porozumienia będzie wykonywany z należyta starannością, zgodnie z
zasadami sztuki lekarskiej oraz obowiązującymi przepisami;
3. Jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej na okres wykonywania przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca musi złożyc ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje, jako uczestnik konsorcjum.
Kontakt:Kontakt: tel. 74 8324 938
Źródło: Internet i własne
Załączniki: