Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-06
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie prac serwisu rdzeniowania konwencjonalnego
Organizator:Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
podkarpackie, pow. jarosławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 589 42 34
E-mail:
Opis:Zapewnienie prac serwisu rdzeniowania konwencjonalnego podczas realizacji otworu wiertniczego Korczowa 1
Specyfikacja:Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
przetargi.pgnig.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert
21.12.2018 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert 21.12.2018 11:30 PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6, sala konferencyjna nr
Termin składania:2018-12-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówenia
wymagany
Termin rozpoczęcia prac - I kwartał 2019.
Termin realizacji zamówienia- 360 dni od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia
Korczowa
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki uczestnictwa
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu.
2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) wykażą, że wykonali (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej jedną:
o usługę z zakresu wykonania rdzeniowania konwencjonalnego o średnicy koronki 8 1", średnica rdzenia minimum 3" oraz o średnicy koronki 5 ?" i średnicy rdzenia minimum 2" o długości pobranego rdzenia aparatem rdzeniowym co najmniej 9 m
w otworach wykonywanych w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów,
lub
o usługę z zakresu wykonania rdzeniowania ciągłego o średnicy rdzenia do 4"
o długości sumarycznej pobranego rdzenia systemem wrzutowym co najmniej 100 m w otworach wykonywanych w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów.
b) bezpiecznie wykonują prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz stosują odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania prac wynikających z projektu umowy, właściwe dla specyfiki branży, tzn. posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami ISO/ SCC lub równoważny system zarządzania obejmujący standardy i praktyki QHSE w zakresie dotyczącym tego zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Termin związania z ofertą
60 dni
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Maria Śpiewak
Numer dokumentu:NP/PGNG/18/1734/GE/DWR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: