Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15553899 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie wyżywienia
Organizator:Powiat Opolski w Opolu Lubelskim
Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Województwo / powiat: lubelskie, pow. opolski (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 827 61 21
E-mail:
Opis:zapewnienie wyżywienia (obiadu) podczas 4-tygodniowych
staży zawodowych dla 20 uczestników projektu w następujących terminach:
1) Od 25.06.2018 do 20.07.2018 roku - 8 osób
2) Od 02.07.2018 do 27.07.2018 roku - 6 osób
3) Od 23.07.2018 do 17. 08.2018 - 6 osób
Specyfikacja:Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul.
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, telefon kontaktowy: (81) 827-22-60).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Miejsce i termin składania ofert: o Termin składania oferty: 18.06.2018 rok godz. 12;00
Termin składania:2018-06-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
1. Od 25.06.2018 do 20.07.2018 roku
2. Od 02.07.2018 do 27.07.2018 roku
3.Od 23.07.2018 do 17.08.2018 roku
Wymagania:Warunki składania ofert i zawartość oferty:
o Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych
o Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
iwona.giza@opole.lublin.pl, lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego
w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta w zakresie z wyżywienia dla stażystów
w ramach projektu ,, Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu"
oOferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z
naliczonym podatkiem VAT.
VIII. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena -100%
Gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację danej usługi
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bądź zastrzega
możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje
rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
IX. Warunki które musi spełnić Wykonawca:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
X. Wykaz doświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- oferta
Wyżywienia dla 20 stażystów w formie ciepłego posiłku - obiadu, który musi się składać
minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką / surówką. Wszystkie posiłki muszą być
posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka.
Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i
dostosowane do godzin staży uczestników projektu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zapytaniem ofertowym na usługę wyżywienia (obiadu) dla uczestników projektu
,,Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu"
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
% $
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Zmniejszenia lub zwiększenia liczby stażystów objętych usługą wyżywienia przy czym
Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą poniesioną kwotę za wykonanie
danej usługi.
2. Zmiany terminu realizacji usługi z podaniem innego terminu na 7 dni przed planowanym
terminem zamówienia.
Kod CPV:55300000-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: