Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15042791 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-12
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń
Organizator:SGS Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:223292222 Fax 223292220
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS/POMORSKIE/2018
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń i doradztwa w zakresie opisanym w poniższym zapytaniu w ramach projektu ,,Outplacement - szansa na zmiany" nr RPPM.05.06.00-22-0028/17.
III.1.1. Rodzaj zamówienia: usługi cateringowe
III.1.2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi polegające na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz doradztwa dla maksymalnie 28 (dwudziestu ośmiu) grup po 10/14 uczestników (liczba uczestników w grupie może być większa lub mniejsza o 30% w zależności od wyników Indywidualnych Planów Działania), realizowanego w ramach projektu na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 marca 2017 do 30 września 2019 roku.
Usługa polega na zapewnieniu dziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń i doradztwa:
o ciepły posiłek dwudaniowy (obiad / lunch), obejmujący nie mniej niż (wymagania minimalne):
o zupę (200 ml na osobę),
o drugie danie (na osobę mięso lub ryba 150-200 g, ziemniaki lub ryż 150 g, surówka i/lub sałatka 150-200 g; w przypadku osób o szczególnych wymaganiach żywieniowych, np. wegetarian porcja na osobę to 300-350 g dania, surówka i/lub sałatka 150-200 g),
o napój (0,33 l na osobę),
o serwis kawowy, obejmujący nie mniej niż:
o 4 filiżanki kawy na osobę,
o 4 filiżanki herbaty na osobę,
o 2 butelki 0,33 l wody mineralnej na osobę,
o 10 sztuk ciasteczek na osobę,
o mleko (odpowiednio),
o cukier (odpowiednio),
o cytryna (odpowiednio).
Cel zamówienia
Celem będzie wyłonienie Wykonawcy zapewniającego wyżywienie dla uczestników szkoleń i doradztwa w zakresie opisanym w poniższym zapytaniu w ramach projektu ,,Outplacement - szansa na zmiany" nr RPPM.05.06.00-22-0028/17
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń i doradztwa w zakresie opisanym w poniższym zapytaniu w ramach projektu ,,Outplacement - szansa na zmiany" nr RPPM.05.06.00-22-0028/17.
III.1.1. Rodzaj zamówienia: usługi cateringowe
III.1.2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi polegające na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz doradztwa dla maksymalnie 28 (dwudziestu ośmiu) grup po 10/14 uczestników (liczba uczestników w grupie może być większa lub mniejsza o 30% w zależności od wyników Indywidualnych Planów Działania), realizowanego w ramach projektu na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 marca 2017 do 30 września 2019 roku.
Usługa polega na zapewnieniu dziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń i doradztwa:
o ciepły posiłek dwudaniowy (obiad / lunch), obejmujący nie mniej niż (wymagania minimalne):
o zupę (200 ml na osobę),
o drugie danie (na osobę mięso lub ryba 150-200 g, ziemniaki lub ryż 150 g, surówka i/lub sałatka 150-200 g; w przypadku osób o szczególnych wymaganiach żywieniowych, np. wegetarian porcja na osobę to 300-350 g dania, surówka i/lub sałatka 150-200 g),
o napój (0,33 l na osobę),
o serwis kawowy, obejmujący nie mniej niż:
o 4 filiżanki kawy na osobę,
o 4 filiżanki herbaty na osobę,
o 2 butelki 0,33 l wody mineralnej na osobę,
o 10 sztuk ciasteczek na osobę,
o mleko (odpowiednio),
o cukier (odpowiednio),
o cytryna (odpowiednio).
Wymagania dotyczące ciepłego posiłku (obiadu/lunchu):
o Zamawiający na 2 (dwa) dni przed szkoleniem otrzyma 3 propozycje menu do wyboru.
o Wykonawca zapewni menu mięsne i wegetariańskie, a także odpowiednio posiłki dietetyczne dla jednostek chorobowych takich jak cukrzyca, celiakia itp., stosownie do wskazań Zamawiającego.
Dodatkowe wymagania dot. ciepłego posiłku (obiadu / lunchu):
1. Dostarczone dania i produkty muszą być świeże i ciepłe.
2. Posiłek może być dostarczony do miejsca szkolenia w jednorazowych termicznych opakowaniach lub dowieziony i podany na zastawie stołowej.
3. Posiłki powinny być serwowane o wskazanej przez Zamawiającego porze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby ciepłych posiłków (obiadów / lunchy) o maksymalnie 3 sztuki, o czym poinformuje Wykonawcę na 1(jeden) dzień przed planowym terminem realizacji usługi.
Wymagania dot. serwisu kawowego:
o będzie realizowany w sąsiedztwie sali szkoleniowej,
o będzie realizowany w czasie 3 przerw w szkoleniach,
o uczestnicy szkoleń sami korzystają z serwisu bez dodatkowej obsługi ze strony Wykonawcy,
o do serwowania kawy Wykonawca dostarczy termosy,
o kawa i herbata mogą być serwowane w naczyniach szklanych lub jednorazowych.
Wykonawca zapewni naczynia i sztućce niezbędne do serwowania i podania posiłków oraz serwisu kawowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku i serwisie kawowym. Wykonawca będzie serwował poczęstunek kawowy oraz obiad z zachowaniem jakości i zasad realizacji tego typu usług oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Usługi dotyczyć będą łącznie 2200 osobodni wyżywienia.
Zamówienie dotyczy ogółem 120 dni szkoleniowych i 52 doradczych dla 320 osób.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 22-03-2018
Miejsce i sposób składania ofert
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 22 marca 2018 roku. Do godziny 16.00 albo pocztą tradycyjną lub kurierem do siedziby Zamawiającego do dnia 22 marca 2018 roku, do godziny 24.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
PRZYGOTOWANIE OFERTY I SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta musi zawierać potwierdzenie wpłacenia wadium.
6. Dokumenty przedłożone jako kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
7. Ofertę należy kierować na adres:
SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
z dopiskiem: OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/EFS/Pomorskie/2018.
8. Oferta powinna składać się z:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
c) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
d) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
e) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
9. Wykonawca, który planuje korzystać z podwykonawców załącza do oferty odpowiednio wypełnione i podpisane przez każdego podwykonawcę, oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Jeżeli dodatkowo zastrzeżony warunek (klauzule społeczne) spełniony jest przez podwykonawcę, z usług którego zamierza korzystać Wykonawca, do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wypełnione przez podwykonawcę.
Termin składania:2018-03-22
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany będzie według ustalonego harmonogramu, od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 30 marca 2018 roku. Termin zakończenia usługi to
30 września 2019 roku. Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale. III., ustalony zostanie indywidualnie z wybranym Wykonawcą po zakończeniu niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia jeśli zmianie uległby czas realizacji projektu.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Załącznik Nr 2,3,4,do Zapytania ofertowego Nr 4/EFS/Pomorskie/2018
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 4/EFS/Pomorskie/2018
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonej oferty oraz oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
Nie spełnianie przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu skutkować będzie jego wykluczeniem i odrzuceniem złożonej przez niego oferty bez możliwości uzupełnienia.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający informuje, że składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
a) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia, w przypadku nie wykonywania zlecenia lub wykonania go w sposób nie zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności sposobu prowadzenia doradztwa, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach;
b) przewidujące karę umowną w wysokości w wysokości 5.000 zł płatna terminie 8 (ośmiu) dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o niemożności świadczenia usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca udowodni, że niepoinformowanie Zamawiającego przez Wykonawcę było wynikiem działania siły wyższej (zdarzenie losowe);
c) zastrzegające prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych - przyjętych w Kodeksie Cywilnym w przypadku niepoinformowania niezwłocznie Zamawiającego przez Wykonawcę o niemożności świadczenia usług oraz naruszenia wykonywania niniejszej umowy, w wyniku których Zamawiający poniesie szkodę wyższą niż zastrzeżone powyżej kary umownej;
d) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
e) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
f) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu kursów, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych.
3. Strony dopuszczają możliwość wypłaty wynagrodzenia częściowo adekwatnie do zrealizowanych etapów usługi. Terminy wypłaty poszczególnych części wynagrodzenia określi Zamawiający.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz posiada doświadczenie nie mniejsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana osoby wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Na pierwszym etapie oceny, Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ich kompletności, poprawności formalnej i spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Na drugim etapie oceny, Zamawiający w oparciu o te same kryteria oceny ofert przeprowadzi ocenę ofert, które nie zostały odrzucone na pierwszym etapie oceny.
Na pierwszym etapie oceny, oferta podlegać będzie odrzuceniu w następujących przypadkach:
1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego.
2. Nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący Załącznik
nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.
4. Została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków uprawniających do udziału w postępowaniu lub Wykonawcę podlegającego wykluczeniu zgodnie z pkt VI Zapytania Ofertowego.
5. Ma charakter wariantowy.
6. Wykonawca nie wniósł wadium.
7. Nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów przygotowanych zgodnie z pkt VII Zapytania Ofertowego, bądź te oświadczenia i dokumenty zostały przygotowane w sposób niezgodny z zapisami pkt VII Zapytania Ofertowego.
Na drugim etapie oceny, oferty, które nie podlegały odrzuceniu, zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:
Cena brutto za usługę wyżywienia dla 1 (jednego) uczestnika za 1 (jeden) dzień szkolenia/doradztwa, opisaną w rozdziale III niniejszego zapytania.
Waga kryterium 100%
Cmin
C = x waga
Co
gdzie:
C - liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Co - cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Łącznie możliwych jest do uzyskania 100,00 punktów.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach podane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zostaną dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania i uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę, w której Wykonawca zaproponował najniższą cenę lub też powtórzy proces wyboru oferty jeśli obaj Wykonawcy zaproponują takie same ceny.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SGS POLSKA SP. Z O.O.
Adres
Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
223292222
Fax
223292220
NIP
5860005608
Tytuł projektu
Outplacement - szansa na zmiany
Numer projektu
RPPM.05.06.00-22-0028/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Natalia Wojtalik;od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: natalia.wojtalik@sgs.com
Kod CPV:55300000-3
Numer dokumentu:1095575, 4/EFS/POMORSKIE/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: