Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-02
Przedmiot ogłoszenia:Zapewnienie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej
Organizator:RUDNICKI OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU
Adres: ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 77 436339
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu Zamówienia:
1. Specyfika głównych wymagań:
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego (zespół wyjazdowy bez lekarza oraz patrol ratowniczy)
imprezy masowej Dni Prudnika'2018 (30 czerwiec 2018 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod
względem medycznym imprezy masowej oraz Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych. Impreza masowa będzie miała ok. 2000 uczestników.
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego przewidujemy w podanej specyfikacji godzinowej:
- sobota, 30.06.2018 r. - godziny 16:00 - 24:00 (8 godzin)
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć osobiście lub pocztą (decyduje data wpłynięcia w terminie do dnia 19 marca 2018 r. do
godz. 16), adres Zamawiającego : Prudnicki i Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
ul. Kościuszki 1 A, 48-200 Prudnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zabezpieczenie pod
względem medycznym imprezy masowej Dni Prudnika'2018
- przesłać faksem na nr 77 436 33 96 wew. 28,
- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail administracja@pok-prudnik.pl,
w terminie do dnia do dnia 19 marca 2018 r. do godziny 16:00,
Termin składania:2018-03-19
Wymagania:2. Wymagania kwalifikacyjne:
Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym
imprezy masowej oraz Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% ceny brutto.
W razie otrzymania dwóch lub więcej ofert z jednakową najlepszą oferowaną ceną, Oferenci
zostaną zaproszeni do negocjacji w terminie 7 dni od otwarcia ofert. Po wybraniu najlepszej oferty
zostanie podpisana umowa , nie później niż w terminie do 15 maja br.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień - Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej oraz Ustawą z
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
a) termin i miejsce wykonania zamówienia: 30 czerwca 2018 r., Prudnik - Rynek
b) okres gwarancji: nie dotyczy.
c) warunki płatności: po wykonaniu usługi, przelewem po wystawieniu rachunku lub faktury VAT.
VI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Pani Barbara Drożdżowicz - Kierownik ds. Organizacyjno - Administracyjnych
POKiBP w Prudniku, tel. 77 4363396 wew 22, 501 496 336.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: