Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie i wykonanie grafik
Organizator:Ministerstwo Zdrowia
Adres: Ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48222500146
E-mail:
Opis:zaprojektowanie i wykonanie grafik
prezentujących działania Ministerstwa Zdrowia, na podstawie ścisłych ustaleń z Zamawiającym
wraz z przekazaniem praw autorskich, edytowalnych plików (nośników) źródłowych oraz wykonanych
grafik w formacie określonym przez Zamawiającego.
Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik 1
Miejsce i termin składania ofert: Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia
4 listopada 2019 r., godz. 12.00, w formie elektronicznej na adres: zamówieniapubliczne@mz.gov.pl
Termin składania:2019-11-04
Wymagania:Oferty muszą zawierać cenę brutto za 1 miesiąc pracy grafika oraz zadanie testowe (przedstawione
w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 1), zgodnie z Formularzem ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do pisma.
Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie
Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny
zaproponowane w wybranej ofercie - Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do pisma.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:
1) 46% cena brutto za miesiąc pracy grafika
2) 30% ocena grafik testowych
3) 20% portfolio
4) 4% kryterium społeczne
Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na
zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet,
jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za
przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami.
Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi
zastrzeżeń.Zastępca Dyrektora
Numer dokumentu:ADR.270.435.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: