Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-27
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie i wykonanie muralu
Organizator:Urząd Gminy w Somoninie
Adres: Ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (58) 684 11 21, Fax: (58) 684 11 44, tel. (58) 743-23-53
E-mail:
Opis:Zaprojektowanie i wykonanie muralu
ZAPYTANIE OFERTOWE na zdanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie muralu na murze oporowym przy drodze powiatowej nr 1223G na przeciwko dworca PKP
(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r.. - Prawo Zamówień Publicznych)
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
l.Przedmiotem zamówienia jest : Zaprojektowanie i wykonanie muralu na ścianie przy drodze powiatowej nr 1223G na przeciwko dworca PKP, o wymiarach przedstawionych na załączniku nr 1 poprzedzone zagruntowaniem powierzchni muru, pomalowanie lakierem zabezpieczającym mural przed grafitti w ten sposób, że można te grafitti zmyć bez uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
a) Przygotowanie 2 wersji poglądowego projektu muralu - projekt w wersji graficznej (jpg, png) wraz z wizualizacją projektu na ścianie (zdjęcie lokalizacyjne stanowi załącznik nr 1).
Tematyka muralu powinna nawiązywać do transportu, elementów historii regionu i /lub kultury kaszubskiej. Zakres ewentualnie może odnosić się do serialu ,,Podróż za jeden uśmiech" (jeden z odcinków był nagrany w bliskiej lokalizacji - na dworcu PKP w Somoninie.
b) Wykonanie muralu - oferta powinna zawierać kompleksowe koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem muralu, a w szczególności:
- wynagrodzenia, za przygotowanie projektu/ów muralu,
- honorarium za wykonanie (namalowanie) muralu;
- zakup farb i akcesoriów;
- zakup, wypożyczenia, wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych do kompleksowego wykonania muralu, w tym najmu np. rusztowań, podnośnika lub innych urządzeń umożliwiających wykonanie muralu;
- zapewnienia noclegów, ubezpieczeń na okres wykonawstwa muralu;
- uzupełnienie ubytków muru;
- usunięcie roślinności nad murem i zaproponowanie zamiennej w projekcie, obsadzenie.
2. Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), gwarantujących jego niezmienny
wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odporność na wpływ czynników atmosferycznych, w szczególności działanie UV przez okres min. 48 miesięcy.
3. Mural powinien być wykonany w technice realistycznej oraz utrzymany w spójnej kolorystyce.
4. Zamawiający zastrzega sobie, aby wykonany mural spełniał kryteria w następującym zakresie:
o powinien być zgodny z ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem;
o powinien obejmować całą powierzchnię muru oporowego przy drodze powiatowej nr 1223G na przeciwko dworca PKP, o wymiarach przedstawionych na załączniku nr 1.
5. Projekt muralu nie może prezentować:
a) treści lub elementów dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość;
b) treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy;
c) treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym;
d) treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego.
Warunki zlecenia:
1. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
2. Dopuszcza się zmianę zakresu prac projektowych tylko w przypadku kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
4. Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Oferent oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu muralu oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich.
6. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
7. Oferent zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do projektu muralu zgłoszonego w ramach niniejszego Zapytania ofertowego na Zamawiającego z prawem do dalszego rozporządzania w wypadku zwycięstwa.
8. Zgłoszenie projektu muralu jest bezpłatne.
9. Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez Zamawiającego, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych.
10. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Szczegółowe warunki zostały opisane w załączniku nr 4 - wzór umowy.
Specyfikacja:VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.somonino.pl/ w zakładce ,,Zapytania ofertowe".
Miejsce i termin składania ofert: IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / osobiście do Urzędu Gminy Somonino znajdującego się w siedzibie Zamawiającego do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 10:00 - Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.
Termin składania:2021-02-19
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: październik 2021 r.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ale nie później niż do 15 grudnia 2021 r.
2. W przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych dopuszcza się wykonanie muralu w roku 2022.
Wymagania:III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Podstawą obliczenia ceny za opracowanie dokumentacji jest opis przedmiotu zamówienia.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę..
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
7. Oferta winna być:
o opatrzona pieczątką firmową,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
o podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
9. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 14 dni.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.somonino.pl/ w zakładce ,,Zapytania ofertowe" oraz na stronie www.somonino.pl w zakładce ,,Informator mieszkańca".
V. OCENA OFERT
1. cena - 70% ,
najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert
Liczba pkt =...........................................................................................x 80
cena badanej oferty
2. projekt muralu- 30pkt.
Kryterium Punkty
Nawiązanie do tematyki historycznej max. 10
Wrażenia artystyczne max. 10
Wrażenia estetyczne max. 10
Końcową wartość punktową danej oferty stanowi suma liczby punktów uzyskanych przez daną ofertę za każde kryterium oceny ofert. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100
pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VIII. WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO
Zamawiający zastrzega, iż nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
1 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
(1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
(2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
@ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
(4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
X. OCHRONNA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Somonino oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/
XI. ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
1. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,
2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
3 . powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Kontakt:VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Skrzypkowska (tel. (58) 743-23-53, e-mail: m.skrzypkowska@somonino.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: