Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia
Organizator:Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim
Adres: ul. Marklowicka 21 F, 44-300 Wodzisław Śląski
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: (32) 455 61 34
E-mail:
Opis:Ogłoszenie dla zamówienia publicznego którego wartość jest mniejsza od 130 000 złotych netto
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość jest mniejsza od 130 000 zł netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego realizację w formule ,,zaprojektuj - wybuduj" zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul.26 Marca na wysokości pawilonu handlowego "Supersam-Społem".

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, zatwierdzeń, służących wykonaniu doświetlenia oraz jego późniejszego użytkowania oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul.26 Marca na wysokości pawilonu handlowego "Supersam-Społem".

Zadanie realizowane będzie w pasie drogowym drogi publicznej gminnej nr 330057S -ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim na działkach nr 1919/138 i 2567/138 obręb Wodzisław. Zamówienie przewiduje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze, publicznej gminnej nr 330057S - Ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, zatwierdzeń, służących wykonaniu doświetlenia oraz jego późniejszego użytkowania oraz prowadzenie nadzoru autorskiego; dokumentację należy wykonać w oparciu o wytyczne Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn.: ,,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych",
2) wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym użytkowanie przebudowanego przejścia zgodnie z przeznaczeniem,
3) wykonanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu,
4) w zakresie realizacji przedmiotu umowy, oprócz robót wg ww. dokumentacji należy przewidzieć wszystkie niezbędne prace towarzyszące w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania (m.in. przebudowę i zabezpieczenie istniejących kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową usunięcia kolizji jeśli taka będzie wymagana).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24.10.2023 r. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres - Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim, Ul. Marklowicka 21F, 44-300 Wodzisław Śląski
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - serekretariat@zdm.wodzislaw-slaski.pl
Termin składania:2023-10-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 18.12.2023 r.
Wymagania:Warunki płatności: płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni.

Okres gwarancji - 3 lata

Inne informacje - zgodnie z projektowanymi zapisami umownymi określonymi w załączonym wzorze umowy
Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonawcy: przed zawarciem umowy wybrany wykonawca dostarczy potwierdzone przez wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem" kserokopie uprawnień budowlanych osób uczestniczących w realizacji zadania wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sposób przygotowania oferty:
Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
Podana w formularzu cena stanowi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę ryczałtową (brutto) oraz zastosowaną stawkę podatku YAT.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczypospolitej Polskiej (PLN).
Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Zamawiający unieważni mniejsze postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto
Numer dokumentu:IZ.27.12.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: