Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie księgi wizualizacji oznakowania tras rowerowych
Organizator:Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 66 93-100, fax. 56 66 12 109, tel. 56 66 93 126.
E-mail:
Opis:,,Zaprojektowanie księgi wizualizacji oznakowania tras rowerowych w Toruniu oraz pro-
jektów graficznych tablic informacyjnych dla rowerzystów"
Przedmiot zamówienia określają załączniki do niniejszego Ogłoszenia:
a) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) Formularz Oferty - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
c) Wzór umowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie
internetowej Zamawiającego www.mzd.torun.pl. należy składać w sekretariacie Miej-
skiego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 (pokój nr 5) do dnia 19 kwietnia
2018 r. do godz. 12:00
Termin składania:2018-04-19
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia
Zaprojektowanie księgi wizualizacji oznakowania tras rowerowych w Toruniu oraz wy-
konanie projektów graficznych tablic informacyjnych dla rowerzystów powinno nastąpić
w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:4. Wymagania stawiane Wykonawcom
a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamó-
wienia,
b) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia,
c) doświadczenie związane z projektowaniem graficznym poświadczone stosownym
portfolio - minimum 3 przykłady wykonania księgi wizualizacji firmy bądź znaku przed-
stawione w formie papierowej lub elektronicznej - link do strony www.
5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu
a) Formularz ,,Oferta" zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego,
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c) informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia,
d) informację o doświadczeniu potwierdzającą spełnianie warunku, o którym mowa w
pkt 4 ppkt c),
6. Forma dokumentów
Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realiza-
cję przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez oso-
bę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w
oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezento-
wania Wykonawcy.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym
wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% od-
powiada 1 pkt gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert,
Cbad - cena oferty badanej.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Kontakt:Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela Paweł Wiśniewski - tel.
56 66 93 126.
Zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia winny być kierowane pod adres:
mzd@mzd.torun.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: