Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie przebudowy
Organizator:Urząd Miasta Poręba
Adres: Dworcowa 1,, 42-480 Poręba
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:0 32 67 71 746.
E-mail:
Opis:Zapraszamy do złożenia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pod nazwą :
Zaprojektowanie przebudowy ulic Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
realizacji inwestycji pn.: ,,Zaprojektowanie przebudowy ulic Roździeńskiego i Wiejskiej
w Porębie" przez uprawnione osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne do
projektowania w budownictwie w wymaganych prawem polskim specjalnościach.
Lokalizacja inwestycji: ulica Roździeńskiego (dawna Świerczewskiego) o długości około 950
m od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z DK 78 oraz ulica Wiejska (od ul.
Roździeńskiego do DK 78) (mapa w załączeniu).
Szczegółowy zakres zamówienia:
- uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o warunkach zabudowy,
- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulic,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
- uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa,
- uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana)
lub zgłoszenia.
Należy zaprojektować jezdnię, chodnik jednostronny oraz ścieżkę rowerową dwukierunkową.
W ramach prac projektowych należy wykonać rysunki, opisy techniczne i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót niezbędne do wykonania planowanych robót
budowlanych przy przedmiotowej inwestycji.
21W ramach obowiązków Wykonawcy będzie uzyskanie w imieniu inwestora decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz wykonanie wszelkich innych czynności
związanych z procesem projektowym (uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii itp.).
3) Opracowanie powinno zawierać:
a) kompletny projekt budowlano - wykonawczy w zakresie niezbędnym do uzyskania
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i do zrealizowania robót budowlanych - 5 egz. oraz
wersja elektroniczna (rysunki w formacie .pdf i dwg).
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w 4 egz. oraz wersja
elektroniczna.
c) kosztorys inwestorski (zawierający przedmiar robót, kalkulację cenową) - w 2 egz. oraz
wersja elektroniczna (pdf i ath)
d) przedmiar robót - w 2 egz. oraz wersja elektroniczna (pdf i ath),
e) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. oraz wersja elektroniczna (pdf).
4) W ramach ryczałtoweao wynagrodzenia umownego do obowiązków Wykonawcy należy:
a) opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego,
b) projektu organizacji ruchu docelowego,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
d) kosztorysu inwestorskiego,
e) przedmiaru robót
f) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii oraz innych
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem.
g) tam, gdzie do uzyskania niezbędnego dokumentu potrzebny jest wniosek zamawiającego -
przygotowanie wniosku do podpisu, pokrycie wszelkich urzędowych opłat, opłat skarbowych
oraz uzyskanie tego dokumentu.
Projektant będzie odpowiedzialny za zawartość merytoryczną, techniczną i prawną
opracowania projektowego, będącego przedmiotem zamówienia publicznego.
Projektant ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
zamawiającego wynikłe z wad przedmiotu zamówienia.
Projektant będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym
i zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami.
2. Informacje dodatkowe
Zamawiający posiada starą dokumentację projektową przedmiotowych ulic. Ulica
Roździeńskiego i Wiejska są drogami gminnymi klasy ,,D" o kategorii ruchu KR2.
Odwodnienie dróg poprzez istniejącą kanalizację deszczową.
Specyfikacja:Adres strony internetowej (URL): www.umporeba.pl
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1,42-480 Poręba
do dnia 21.06.2018 r. do godz. 13.00
Termin składania:2018-06-21
Miejsce i termin realizacji:Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji zezwalających na budowę
należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2018 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:
- dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi
wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
- osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia muszą być członkiem
odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
i posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- wykaże się doświadczeniem w realizacji min. 1 usługi w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej na wykonanie zatoki autobusowej z wiatą przystankową w okresie
ostatnich 3 lat od daty otwarcia ofert.
5. Warunki płatności:
Rozliczenie za usługę odbędzie się fakturą płatna w terminie do 30 dni od przekazania
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, po zrealizowaniu zamówienia. Podstawą
do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę
i Zamawiającego.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
- formularz ofertowy (zał. nr 1),
- oświadczenie (zał. nr 2),
- wykaz wykonanych usług (zał. nr 3).
7. Sposób i termin składania dokumentów :
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami w szczelnie
zamkniętym opakowaniu, opisanym w następujący sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy
- adres Zamawiającego: Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1,42-480 Poręba
- opis: Oferta do przetargu na zadania: : ,,Zaprojektowanie przebudowy ulic
Roździeńskiego i Wiejskiej w Porębie"
- nie otwierać przed 21.06.2018 r. do godz. 13;00.
Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z pozostałymi dokumentami należy
dostarczyć do dnia 21.06.2018 r. do godz. 13.00 na niżej podany adres:
Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1,42-480 Poręba
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty.
. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest:
dostarczyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczanie
o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty :
W wyborze oferty będzie brana pod uwagę analiza złożonych dokumentów. Brak
któregokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń powoduje odrzucenie oferty.
Kry terium wyboru oferty jest cena 100 %
Cena brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.
Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyn.
. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą
wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
Kontakt:Urząd Miasta Poręba, krajowy numer identyfikacyjny 99045100000, ul. ul. Dworcowa 1 , 42480 Poręba, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 67 71 355, 67 71 258, e-mail ajchenlaub@umporeba.pl, faks 0 32 67 71 746.
Adres strony internetowej (URL): www.umporeba.pl
Osoby upoważnione do kontaktu:
Izabela Kasprzak tel. 512 006 938
Barbara Czernik 609 097 375
Źródło: Internet i własne
Załączniki: