Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-03
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie remontu budynku
Organizator:14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 261 574 730
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
[zapytanie ofertowe]

W imieniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu (,,Zamawiającego") zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

Zaprojektowanie remontu budynku nr 66 Ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin nadesłania oferty ustala się na dzień 16.08.2023 r. do godz. 12:00, którą przesłać należy na adres Zamawiającego, tj. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej białej kopercie. Kopertę należy opisać nazwą zadania: Zaprojektowanie remontu budynku nr 66 Ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.- INFRASTRUKTURA.
Termin składania:2023-08-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 8.12.2023 r.
1. Koncepcji projektowej - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Dokumentacji projektowej - do 8 grudnia 2023 roku.
Wymagania:Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
Kryteria oceny oferty : cena 100 %
7. Wymagane warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
minimum 1 projekt architektoniczno - budowlanych polegający na budowie, przebudowie, remoncie kuchni ze stołówką
minimum 1 projekt architektoniczno - budowlanych polegający na budowie, przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej o powierzchni min. 500 m2
Wykonawca zobowiązany jest do formularza doświadczenia zawodowego (załącznik nr 3) dołączyć listy referencyjne od Zamawiających.

8. Wykaz dokumentów jakie powinien dołączyć Wykonawca :
kosztorys ofertowy szczegółowy,
polisa OC.

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Kontakt:Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniam p. Zbigniewa Baranka, tel.: 261 574 730
Źródło: Internet i własne
Załączniki: