Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15401014 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli
Organizator:Gmina Lubsza
Adres: ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
E-mail:
Opis:II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 .Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli do
pomieszczeń Urzędu Gminy w Lubszy, wskazanych przez Zamawiającego.
2.Zamówienie będzie wykonane jednorazowo, na podstawie pisemnej umowy.
3.Przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i spełniać
odpowiednie normy.
4.Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a następnie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, w terminie określonym w umowie, tj. 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego,
Specyfikacja:1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza pod adresem: http://bip.lubsza.ug.gov.pl i na stronie www.lubsza.ug.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:
- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16,49-313 Lubsza, pok. nr 2 lub
- przesłać pocztą, kurierem na adres Urzędu Gminy w Lubszy lub
- przesłać jako skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl lub
- przesłać jako skan faksem pod nr tel. 77 411 86 30 do dnia 30.05.2018r. do godziny 14.00.
Termin składania:2018-05-30
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29.06.2018r.
Wymagania:IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową na całość zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną zaprojektowanych mebli, ze szkicem lub zdjęciem lub wycinkiem z oferty katalogowej wizualizującej oferowany produkt.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
V WYMAGANE DOKUMENTY
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
VI SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
l.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
3. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji oferenta.
4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, tj. robociznę, transport, koszty pośrednie, zysk oraz koszty zakupu, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zlecenia i przekazania do użytkowania.
5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN cyfrowo i słownie.
VII KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA - 100%.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY
1 .Wybranego Wykonawcę Zamawiający powiadomi telefonicznie o terminie zawarcia umowy. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 3.Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca musi złożyć:
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
2.Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pokój nr 3 lub pod nr tel. 77 411 86 30 wew. 125.
Numer dokumentu:SG.271.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: