Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-27
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż przyrządów do montażu i spawania ostoi pojazdu 228M
Organizator:H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:575087786
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż przyrządów do montażu i spawania ostoi pojazdu 228M 041-BR2-2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż przyrządów do montażu i spawania ostoi pojazdu 228M zgodnie z OPZ.
Cel zamówienia
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż przyrządów do montażu i spawania ostoi pojazdu 228M.
Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż przyrządów do montażu i spawania ostoi pojazdu 228M.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie udostępniony po podpisaniu przez Oferenta Zobowiązania do poufności stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące (licząc od daty dostawy każdego przyrządu).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 05-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego ogłoszenia o postępowaniu przetargowym wraz z dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu w punkcie: Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. Inne dokumenty załączone do oferty nie będą rozpatrywane i brane pod uwagę przy ocenie ofert. Oferty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail.
Pozostałe warunki:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wyłącznie w języku polskim.
4. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone na walutę PLN zgodnie ze średnim kursem sprzedaży tej waluty wg NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
5. Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki niniejszego postępowania lub je zakończyć informując o tym Wykonawców.
6. Termin związania ofertą wynosi nie więcej niż 60 dni od upływu terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszym postępowaniu.
7. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: d.nowacka@fpspoznan.pl.
8. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Wykonawca.
9. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.
10. Zamawiający dopuszcza składanie tylko jednej oferty przez jednego oferenta.
11. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian we wzorze formularza ofertowego, poza wypełnieniem pól niezbędnych do przedstawienia oferty.
12. Oferent w Formularzu ofertowym potwierdza zapoznanie się z Załącznikiem nr 5 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym "Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych"
Termin składania:2019-06-05
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy urządzeń 26.07.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. który nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
2. posiada ważny certyfikat normy ISO 9001; Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatów spełnienia norm równoważnych do wyżej wymienionych jednak Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności tych norm, na własny koszt - ocena na podstawie załączonych kopii certyfikatów.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zaplecze techniczne, organizacyjne, finansowe oraz wyposażenie warsztatowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie minimum dwie dostawy tożsamego asortymentu, każda o wartości odpowiadającej wartości złożonej oferty. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi pisemny wykaz zrealizowanych dostaw wraz ze wskazaniem ich przedmiotu oraz oświadczy, że wykonał je należycie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym.
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. który nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
2. w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne w którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, wobec którego sąd nie zarządził likwidacji jego majątku i wobec którego nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
Dodatkowe warunki
Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wg klauzuli DAP- FPS zgodnie z Incoterms 2010.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229
61-485 Poznań
2. Przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy zamówienia.
3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji - oraz udział w pierwszym uruchomieniu/montażu.
4. Zamawiający dopuszcza przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie norm i przepisów równoważnych do wymienionych w ogłoszeniu o przetargu jednak Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania równoważności tych norm i przepisów na własny koszt za potwierdzeniem istnienia takiej równoważności przez akredytowaną jednostkę oceniającą posiadającą odpowiedni zakres uprawnień. Ocena na podstawie załączonych kopii dokumentów potwierdzających.
Wszelkie zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres d.nowacka@fpspoznan.pl
jednakże obowiązek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego zapytań nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Warunki zmiany umowy
Zmiana umowy w sprawie zamówienia:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego ogłoszenia o postępowaniu przetargowym, zostanie zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, mających miejsce po dniu zawarcia umowy, a przed jej wykonaniem przez Wykonawcę - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu (adekwatnemu do zmiany stawek podatku od towarów i usług) zwiększeniu bądź zmniejszeniu, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy;
- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym jej realizację w pierwotnych terminach - w takim przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do faktycznego terminu jej zawarcia;
- gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w takim przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do wytycznych ze strony NCBiR;
- konieczności dokonania istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy, niespowodowanej działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy w takim przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do nowych okoliczności;
- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie było możliwe jej wykonanie w pierwotnych terminach - w takim przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do przebiegu realizacji zamówienia;
- konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy spowodowanej nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę bądź przyczynami niezależnymi od Wykonawcy - w takim przypadku przedmiot umowy zostanie ograniczony, a wynagrodzenie Wykonawcy adekwatnie zmniejszone.
2. Istotną zmianą postanowień zawartej umowy nie jest w szczególności:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
- zmiana nazw (firm) stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie,
Załącznik nr 3 - Formularz oferty,
Załącznik nr 4 -Zobowiązanie do poufności,
Certyfikat ISO 9001
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert w kryterium "cena" będzie dotyczyła całkowitej ceny proponowanej przez Oferenta dla obydwu części zamówienia.
Zamawiający oceni jedynie te oferty, które:
- zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów:
Cena - waga kryterium = 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium ,,cena" według wzoru:
ocena punktowa cena = cena brutto najtańszej ze złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższym kryterium.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
28 Czerwca 1956 r. 223/229
61-485 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
+48 537 300 102
NIP
7831304054
Tytuł projektu
Lekki dwuczłonowy autobus szynowy z podwójnym zespołem napędowym, do realizacji przewozów w ruchu regionalnym
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0184/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Nowacka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
575087786
Kod CPV:42662000-4
Numer dokumentu:1183699, 041-BR2-2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: