Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy
Organizator:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 42 663 41 00, tel. 42 207 14 82,, tel. 42 663 41 44 lub 784 300 384
E-mail:
Opis:ROZDZIAŁ I - NAZWA ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi według poniższego zestawienia:
L.p.
Przedmiot zamówienia
Ilość szt.
1.
Kalendarz książkowy A5
250
2.
Kalendarz książkowy A4 tygodniowy
50
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kalendarze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Dostarczone kalendarze muszą być nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta dla swojej ważności obejmować musi wszystkie pozycje asortymentowe określone w formularzu oferty stanowiącym Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w oparciu o art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz.2191).
ROZDZIAŁ III - INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
Zamówienie realizowane będzie ze środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy o partnerstwie zawartej 28 kwietnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rzecz realizacji Projektu pn. ,,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.03.03-00-0001/15-00 z dnia 03.03.2016 roku (z późn. zm.)
Miejsce i termin składania ofert: ROZDZIAŁ VIII - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan oferty) na adres (e-mail): zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2020-09-04
Miejsce i termin realizacji:ROZDZIAŁ V - CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy
Wymagania:ROZDZIAŁ VI - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
ROZDZIAŁ VII - INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy):
1. Złożona oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w rozdz. VIII zapytania ofertowego.
3. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany będzie do dostarczenia swojej oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.
ROZDZIAŁ IX - WYBÓR OFERTY
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ X- INFORMACJE DODATKOWE
1. OFERTA
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w języku polskim.
5) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6) W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem" przez notariusza lub Wykonawcę) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione.
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby/ podpisującą ofertę.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dodatkowych informacji/dokumentów/uzupełnień w zakresie złożonej oferty.
9) Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie Umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. CENA
1) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 09 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178 z późn. zm.).
2) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół). Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
3) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Cena oferty powinna zawierać wszelkie ryzyka i koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Oferty będą oceniane według następującego kryterium:
Cena oferty brutto - 100%
Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca najniższą cenę wybrana zostanie przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.
2) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIE OFERTOWEGO
1) W kwestiach budzących wątpliwości, co do zapisów zapytania ofertowego lub jego załączników Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub jego załączników wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub jego załączników wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie ofertowe.
5. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1) Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego.
2) Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie.
6. ZAWARCIE UMOWY
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
Uwagi:ROZDZIAŁ XI INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO
Informujemy, że:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118 w Łodzi (93-465), jest Administratorem Państwa danych osobowych.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (o szacowanej wartości poniżej 30 tys. euro) i koniecznością jego udokumentowania; podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz b (w przypadku zawarcia umowy) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,
b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy, w tym uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub usług prawnych na jego rzecz.
5. Dane osobowe są przetwarzane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. Nie przysługuje Państwu natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych, z uwagi na podstawę prawną ich przetwarzania.
8. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia i usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych Państwa profili.
10. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontakt:ROZDZIAŁ IV - OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
- w zakresie proceduralnym : Łukasz Olesiński, tel. 42 207 14 82,
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Anna Sicińska, tel. 42 663 41 44 lub 784 300 384
Wszelkie pytania do treści zapytanie ofertowego lub jego załączników należy kierować w formie elektronicznej na adres e - mail: zamowienia@wfosigw.lodz.pl
Numer dokumentu:DE/D/BU/133/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: