Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17768738 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Zasilanie budynków mieszkalnych
Organizator:ENEA Operator Sp. z o.o
Adres: Panny Marii 2, 61-108 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 618843882, Fax 618843800
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Zasilanie 3 budynków mieszkalnych przy ul. J. Słowackiego 32-34 dz. nr 169/5 w Swarzędzu
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Za pomocą serwisu internetowego Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019-08-21 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2019-08-21 10:30 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. Ulica Panny Marii 2 Kod pocztowy 61-108 Miasto Poznań
Termin składania:2019-08-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt.4 rozdz. I Warunków Zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt.5 rozdz.I Warunków Zamówienia
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji zgodnie z pkt.12.5. rozdz.I Warunków Zamówienia
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena - 100% wagi
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Mateusz Bartosik
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Panny Marii 2
Kod 61-108
Miasto Poznań
Telefon 618843882
Fax 618843800
E-mail mateusz.bartosik@enea.pl
Kod CPV:45231400-9
Numer dokumentu:RPUZ/P/0907/2019/DD/ZDE/RD-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: