Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20243790 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Zimowe utrzymanie dróg
Organizator:Gmina Grabica
Adres: Grabica 66, 97-306 Grabica
Województwo / powiat: łódzkie, pow. piotrkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 44 616 11 25, fax: 44 616 11 88, tel. 0-44 / 616-11-80
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Grabica zaprasza do złożenia oferty
2. Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grabica w sezonie zimowym
2020/2021, tj. całodobowe odśnieżanie i posypywanie zgodnie z bieżącymi
dyspozycjami zamawiającego.
Teren Gminy Grabica został podzielony na 3 obszary, które przedstawia załącznik nr 1
- mapa Gminy.
Obszar I - drogi w miejscowościach: Żeronie, Gutów, Majdany, Lubonia, Lutosławice
Rządowe, Lutosławice Szlacheckie, Rusociny,
Obszar II - drogi w miejscowościach: Dziewuliny, Boryszów, Grabica, Krzepczów,
Żądło, Kobyłki, Zaborów, Kamocinek, Ostrów, Szydłów, Cisowa - UWAGA!
Zamawiający będzie samodzielnie odśnieżał drogi na tym obszarze. Zimowe
utrzymanie dróg na tym obszarze nie podlega zleceniu na podstawie niniejszego
zapytania ofertowego.
Obszar III - drogi w miejscowościach: Lubanów, Papieże, Brzoza, Polesie, Olendry,
Majków Mały, Majków Średni, Majków - Folwark, Szydłów- Kolonia, Twardosławice,
Kafar, Żychlin.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. na jeden obszar lub dwa
obszary z wyżej wymienionych, z wyjątkiem Obszaru II. (tj. możliwość złożenia
oferty na obszar I i III, lub tylko na obszar I, lub tylko na obszar III).
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo rozpocząć wykonywanie usługi
w czasie 1 godz. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności jej
wykonania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania Wykonawcy na obszar inny, niż
zakontraktowany w celu wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Wezwania będą następowały każdorazowo na telefon Wykonawcy wykonany przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego, w zależności od zaistniałej sytuacji na
drogach i potrzeb.
Zakres usług i szczegółową lokalizację prac określi każdorazowo upoważniony
pracownik Urzędu Gminy kierujący akcją na terenie gminy.
Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania warunków umowy,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy spełniający wymagania
zawarte w zapytaniu ofertowym.
Zwalczanie śliskości prowadzone będzie wyłącznie w miejscach niebezpiecznych
wskazanych przez Zamawiającego.
Materiał przeznaczony do zwalczania śliskości zostanie zapewniony przez
Zamawiającego.
Za wykonanie zleconych i odebranych usług Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym
Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług.
Ceny jednostkowe będą stałe w trakcie obowiązywania umowy.
Rozliczenie z Wykonawcą będzie następować po zrealizowaniu zleconej i odebranej
części usługi na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego dziennych kart pracy
sprzętu, a następnie fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie tych kart w
okresie miesięcznym. Brak kart wyklucza możliwość zapłaty za wykonane usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w okresie objętym niniejszą umową.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu usług i
uwzględniać wszelkie uwagi i wskazówki Zamawiającego dotyczące świadczonych
usług.
Specyfikacja:5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji
określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
Urząd Gminy Grabica, 97-306 Grabica
Osoba do kontaktu jest:
Ireneusz Wojciechowski tel. 0-44 / 616-11-80
Miejsce i termin składania ofert: 14. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12:30
w Urzędzie Gminy w Grabicy w Kancelarii (parter).
Termin składania:2020-11-27
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2021 r.
(okres zimowy 2019/2020)
Wymagania:4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: zamieszczono na stronie
internetowej Zamawiającego oraz wysłano pocztą polską do wybranych wykonawców
6. Kryterium wyboru ofert:
najniższa cena -100 %, w tym:
70%- cena 1 godziny pracy jednostki typu średniego (odśnieżanie)
15%- cena 1 godziny pracy jednostki typu ciężkiego
15%- cena 1 godziny pracy jednostki typu średniego z piaskarką (posypywanie)
7. Dla Każdego Obszaru I lub III liczba przyznanych punktów w ramach powyższego
kryterium zostanie obliczona według wzoru:
a) Cena 1 h pracy jednostki typu średniego (odśnieżanie):
Najniższa cena brutto 1 h pracy jedn. typu średniego
Wartość punktowa a =-----------------------------------------x 70
Cena brutto 1 h pracy jedn. typu średniego ocenianej oferty
b) Cena 1 h pracy jednostki typu ciężkiego:
Najniższa cena brutto 1 h pracy jedn. typu ciężkiego
Wartość punktowa b =-----------------------------------------x 15
Cena brutto 1 h pracy jedn. typu ciężkiego ocenianej oferty
W przypadku każdego z podkryterium "Ceny" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie
powyższych wzorów.
d) Suma punktów oferty = Wartość punktowa a + Wartość punktowa b +
Wartość punktowa c
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą
ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania na jeden Obszar więcej niż
jednego Wykonawcę.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru);
2) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował na każdy
Obszar minimum trzema jednostkami do odśnieżania (3 średnie lub 2 średnie
i 1 ciężki) z wyłączeniem pojazdów samochodowych oraz jednym
urządzeniem (rozsypywaczem-piaskarka) do zwalczania śliskości i gołoledzi.
Zamawiający przyjmuje, iż:
? sprzęt ciężki to koparko-ładowarka, równiarka, ładowarka Ł-34, sprzęt
gąsienicowy - spycharka o mocy powyżej 100 KM, pług dwustronny lub
jednostronny zamontowany na ciągniku rolniczym o mocy powyżej 160 KM
? sprzęt średni to spycharka o mocy do 100 KM, pług dwustronny lub
jednostronny zamontowany na ciągniku rolniczym o mocy powyżej 60 KM do
160 KM;
? sprzęt do zwalczania śliskości i gołoledzi - piaskarka lub rozsypywacz
mieszanki piasku z solą lub piasku.
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum
TRZEMA OSOBAMI (KIEROWCAMI) po jednej osobie na każda jednostkę
sprzętowa na każdy Obszar. Osoby te musza bezwzględnie wykazywać sie
znajomością sieci drogowej będącej w zimowym utrzymaniu danego Obszaru
Gminy Grabica. Wykonawca zapewni wykonywanie usług w danym obszarze
przez stała obsługę tych samych osób.
5) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentacji osób
podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty,
6) stosowne pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy tj. ze złożonego w
ofercie odpisu z właściwego rejestru;
Uwaga! Dokumenty te powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonych ,,za zgodność z oryginałem" przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
9. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej
treści: projekt umowy w załączeniu
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu
oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
11. Warunki gwarancji: nie dotyczy
12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie
i opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego, z adnotacją ,,Zapytanie
ofertowe nr 14 do postępowania o udzielenie zamówienia na Zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy Grabica w sezonie zimowym 2020/2021"
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez
podania przyczyn.
Numer dokumentu:ZP.271.4.8.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: