Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22247046 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Zimowe utrzymanie dróg
Organizator:Urząd Miejski w Białym Borze
Adres: Słupska 10, 78-425 Biały Bór
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 94 37 39 002 +48 94 37 39 029 Fax : +48 94 37 39 745
E-mail:
Opis:,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór
w sezonie zimowym 2021/2022"
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi
średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych oraz
zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych.
1.2 Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania na terenach wiejskich 3,0 metry oraz
zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 400 metrów jedna od drugiej.
1.3 Przy zwalczaniu śliskości zimowej piaskarką, Wykonawca we własnym zakresie
pobierze zabezpieczony przez Zamawiającego materiał tj. piasek (piasek o uziarnieniu
do 2mm) i mieszankę piaskowo-solną 20% do posypywania wzniesień i podjazdów.
1.4 W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający
zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część
wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy
zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego
wynagrodzenia.
1.5 Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego
koordynatora lub sołtysa wsi w której odśnieżana jest droga.
1.6 Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym
przez pracownika Zamawiającego (dalej koordynatora).
1.7 Informacje dodatkowe:
- Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania
dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg,
powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
- Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną
drogę niż wymieniona w konkretnym zadaniu w przypadku stwierdzenia takiej
konieczności przez Zamawiającego za cenę złożoną w ofercie.
2. Zakres zadania obejmuje:
Zamówienie dotyczy odśnieżania i bieżącego utrzymania drożności w okresie
zimowym dróg gminnych i dróg dojazdowych do posesji na terenie gminy Biały Bór.
Dodatkowo przewidziane jest usuwanie śliskości nawierzchni w przypadkach
szczególnie uzasadnionych (po uzgodnieniu z Zamawiającym).
Całość obszaru Gminy Biały Bór została podzielona na pięć rejonów (części):
Rejon 1 - to drogi gminy Biały Bór znajdujące się w miejscowościach: Biały Dwór,
Kaliska, Kołtki, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Linowo, Kierzkowo, Rzyszczewko,
Zduny.
Rejon 2 - (nie dotyczy niniejszego postępowania).
Rejon 3 - (nie dotyczy niniejszego postępowania).
Rejon 4 - to drogi gminy Biały Bór znajdujące się w miejscowościach: Stępień,
Kazimierz, Biskupice, Kamienna, Stepno, Lubiesz.
Rejon 5 (nie dotyczy niniejszego postępowania)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, listownie, faksem lub
pocztą elektroniczną): Urząd Miejski w Białym Borze, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór,
nr faksu 943739745, e-mail: gmina@bialybor.com.pl - w terminie do dnia
26.11.2021 r., do godz. 14:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 r.
Termin składania:2021-11-26
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin postawienia do gotowości sprzętu to okres od dnia podpisania
umowy do 15.04.2022 r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert.
1. Kryterium oceny ofert - cena 100 %.
Cena badanej oferty (koszt) - waga:
Odśnieżanie - 80%
Usuwanie śliskości nawierzchni - 20%
Wyliczenie wartości oferty nastąpi wg wzoru: C = Co x 80% + Cu x 20%
Ocena punktowa ofert będzie dokonana w/g następującego algorytmu:
Kryterium Cena - znaczenie max 100 pkt
C
KC = ----x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Cob
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Co - cena za odśnieżanie
Cu - cena za usuwanie śliskości
CN - najniższa zaoferowana cena brutto
COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
2. Inne - nie występują.
IV. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy;
- Istotne warunki umowy zawarto w załączniku nr 5 - Projekt umowy.
V. Warunki udziału.
o posiadanie przynajmniej dwóch nośników (posiadających aktualne ubezpieczenie
OC) pługów odśnieżnych o mocy min 100 KM, z napędem min. na dwie osie (nie
dotyczy piaskarki), dwóch pługów min. typu średniego, jednej piaskarki dla jednego
rejonu,
o posiadanie przynajmniej dwóch kierowców/operatorów (posiadających odpowiednie
uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi do ZUD-u) dla jednego
rejonu,
Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać;
- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak na
załączonym wzorze,
- Wykaz sprzętu,
- Wykaz osób.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych
rejonów.
4. Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu, np. kopercie z oznaczeniem:
Oferta na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór
w sezonie zimowym 2021/2022.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyposażenia pojazdów wykonawców
w urządzenia GPS służące do rejestracji czasu pracy.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do wszystkich
Wykonawców którzy w terminie złożą oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert.
IX. Postanowienia ogólne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na
zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie
Zamawiającego.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Urzędu Miejskiego w Białym Borze z tytułu przygotowania i złożenia oferty
na to zapytanie.
Kod CPV:90620000-9, 90630000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: