Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25765984 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Organizator:Urząd Gminy Płaska
Adres: Płaska 53, 16-326 Płaska
Województwo / powiat: podlaskie, pow. augustowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (87) 643 90 80, tel.: 87 643 90 61.
E-mail:
Opis:zapraszamy do udziału w postępowaniu w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024.
2. Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Płaska w zakresie odśnieżania i posypywania dróg na doraźne zlecenie Urzędu Gminy Płaska.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Płaska, Płaska 53,
16-326 Płaska lub przesłać na e-mail: promocja@plaska.pl w terminie do dnia 12.09.2023 r. do godz. 12.00.
9. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim,
b) ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53
c) ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: promocja@plaska.pl
d) ofertę można złożyć jako korespondencję maiłową na adres: promocja@plaska.pl
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: 12.09.2023 r. godz. 12.15
Termin składania:2023-09-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2024 r.
Wymagania:5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
Cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu - waga 100 %,
7. Warunki płatności: za wykonaną usługę strony rozliczać się będą w cyklu na koniec miesiąca za przepracowany okres danego miesiąca.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Jadeszko tel.: 87 643 90 61.
Numer dokumentu:ZPP.271.1.7.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: