Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25586513 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-07-28
Przedmiot ogłoszenia:Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
Organizator:Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres: ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 943427831, Faks: +48 943424328
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50661739
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie

Numer referencyjny: ZZDW-6.3810.107.2023.8.3.1
II.1.2)Główny kod CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie z podziałem na 6 zadań:

Zadanie nr 1 - Kołobrzeg

Zadanie nr 2 - Białogard

Zadanie nr 3 - Świdwin

Zadanie nr 4 - Połczyn-Zdrój

Zadanie nr 5 - DW 112

Zadanie nr 6 - Zimowe utrzymanie chodników w m. Połczyn - Zdrój

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 336 880.97 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kołobrzeg

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kołobrzeg dr. woj. nr 102, 162, 163

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie obejmuje:

Odśnieżanie jezdni na całej szerokości jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Odśnieżanie z usuwaniem śliskości solą zwilżoną

Usuwanie śliskości solą zwilżoną

Praca pługa średniego

Praca pługa ciężkiego

Praca koparko - ładowarki

Praca równiarki

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług polega na powtórzeniu podobnych usług, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty netto - 519 800,00 zł;

3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający na każde z zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. operatorów sprzętu/pojazdów (kierowców). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od wezwania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja usług przy wykorzystaniu wytwornicy solanki / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 742 571.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług zimowego utrzymania dróg /w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ i Formularzu cenowym dla zadania (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe): - do maksymalnej wartości 561 384,00 zł brutto;

Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 12 Rozdziału ,,C" SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia 01.11.2023 roku (w sytuacji zawarcia umowy po tym terminie, od dnia jej zawarcia);

2. Termin wykonania umowy - 30 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Białogard

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Białogard, dr. woj. nr 163, 167, 169, 172

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie obejmuje:

Odśnieżanie jezdni na całej szerokości jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Odśnieżanie z usuwaniem śliskości solą zwilżoną

Usuwanie śliskości solą zwilżoną

Praca pługa średniego

Praca pługa ciężkiego

Praca koparko - ładowarki

Praca równiarki

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług polega na powtórzeniu podobnych usług, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty netto - 1 123 373,00 zł;

3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający na każde z zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. operatorów sprzętu/pojazdów (kierowców). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od wezwania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja usług przy wykorzystaniu wytwornicy solanki / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 604 818.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług zimowego utrzymania dróg /w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ i Formularzu cenowym dla zadania (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe): - do maksymalnej wartości 1 213 242,84 zł brutto;

Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 12 Rozdziału ,,C" SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia 01.11.2023 roku (w sytuacji zawarcia umowy po tym terminie, od dnia jej zawarcia);

2. Termin wykonania umowy - 30 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świdwin

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Świdwin, dr. woj. nr 151, 152, 162

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie obejmuje:

Odśnieżanie jezdni na całej szerokości jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Odśnieżanie z usuwaniem śliskości solą zwilżoną

Usuwanie śliskości solą zwilżoną

Praca pługa średniego

Praca pługa ciężkiego

Praca koparko - ładowarki

Praca równiarki

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług polega na powtórzeniu podobnych usług, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty netto - 864 676,00 zł;

3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający na każde z zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. operatorów sprzętu/pojazdów (kierowców). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od wezwania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja usług przy wykorzystaniu wytwornicy solanki / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 235 251.98 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług zimowego utrzymania dróg /w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ i Formularzu cenowym dla zadania (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe): - do maksymalnej wartości 933 850,08 zł brutto;

Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 12 Rozdziału ,,C" SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia 01.11.2023 roku (w sytuacji zawarcia umowy po tym terminie, od dnia jej zawarcia);

2. Termin wykonania umowy - 30 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Połczyn-Zdrój

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Połczyn-Zdrój, dr. woj. nr 152, 163, 173

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie obejmuje:

Odśnieżanie jezdni na całej szerokości jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Odśnieżanie z usuwaniem śliskości solą zwilżoną

Usuwanie śliskości solą zwilżoną

Praca pługa średniego

Praca pługa ciężkiego

Praca koparko - ładowarki

Praca równiarki

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług polega na powtórzeniu podobnych usług, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty netto - 323 286,00 zł;

3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający na każde z zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. operatorów sprzętu/pojazdów (kierowców). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od wezwania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja usług przy wykorzystaniu wytwornicy solanki / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 461 837.26 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług zimowego utrzymania dróg /w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ i Formularzu cenowym dla zadania (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe): - do maksymalnej wartości 349 148,88 zł brutto;

Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 12 Rozdziału ,,C" SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia 01.11.2023 roku (w sytuacji zawarcia umowy po tym terminie, od dnia jej zawarcia);

2. Termin wykonania umowy - 30 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DW 112

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

droga wojewódzka nr 112

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie obejmuje:

Odśnieżanie jezdni na całej szerokości jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Odśnieżanie z usuwaniem śliskości solą zwilżoną

Usuwanie śliskości solą zwilżoną

Praca pługa średniego

Praca pługa ciężkiego

Praca koparko - ładowarki

Praca równiarki

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług polega na powtórzeniu podobnych usług, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty netto - 410 254,00 zł;

3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający na każde z zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. operatorów sprzętu/pojazdów (kierowców). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od wezwania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja usług przy wykorzystaniu wytwornicy solanki / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 586 076.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług zimowego utrzymania dróg /w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ i Formularzu cenowym dla zadania (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe): - do maksymalnej wartości 443 074,32 zł brutto;

Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 12 Rozdziału ,,C" SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia 01.11.2023 roku (w sytuacji zawarcia umowy po tym terminie, od dnia jej zawarcia);

2. Termin wykonania umowy - 30 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie chodników w m. Połczyn-Zdrój

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

chodniki m. Połczyn Zdrój, Ul. Warszawska, Wojska Polskiego, Koszalińska, 15 Grudnia

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie obejmuje:

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i pieszo rowerowych - odśnieżanie

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i pieszo rowerowych - posypywanie

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i pieszo rowerowych - posypywanie z odśnieżaniem

Szczegółowa lokalizacja i zakres usług dla danego zadania określony jest w Rozdziale C SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług polega na powtórzeniu podobnych usług, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty netto - 65 201,00 zł;

3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający na każde z zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. operatorów sprzętu/pojazdów (kierowców). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji od wezwania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93 144.48 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu usług zimowego utrzymania dróg /w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ i Formularzu cenowym dla zadania (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe): - do maksymalnej wartości 70 417,08 zł brutto;

Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 12 Rozdziału ,,C" SWZ oraz projekcie umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia 01.11.2023 roku (w sytuacji zawarcia umowy po tym terminie, od dnia jej zawarcia);

2. Termin wykonania umowy - 30 miesięcy lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 roku.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50661739
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50661739

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2023
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 29/08/2023 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=50661739 Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: W przypadku awarii systemu teleinformatycznego i braku możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W sytuacji, o której mowa powyżej Zamawiający zamieści na Platformie informację o zmianie terminu otwarcia ofert.
Termin składania:2023-08-29
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Kołobrzeg dr. woj. nr 102, 162, 163

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Białogard, dr. woj. nr 163, 167, 169, 172

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Świdwin, dr. woj. nr 151, 152, 162

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

m. Połczyn-Zdrój, dr. woj. nr 152, 163, 173

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

droga wojewódzka nr 112

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

chodniki m. Połczyn Zdrój, Ul. Warszawska, Wojska Polskiego, Koszalińska, 15 Grudnia
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2023
Kontakt:Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
Kod NUTS: PL Polska
75-122
Polska
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Tel.: +48 943427831
Faks: +48 943424328
Kod CPV:90630000, 90620000
Numer dokumentu:458492-2023, ZZDW-6.3810.107.2023.8.3.1
Źródło: Internet i własne - TED - 28/07/2023 S144
2023-08-22 09:42
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.