Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 764 01 34, tel. 22 764 01 38
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu ,,DOBRY START"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu ,,DOBRY START". Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić wyjazd, w tym opracować program merytoryczny wyjazdu oraz jego pełną obsługę w tym transport uczestników, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zajęcia dydaktyczne, integracyjne oraz organizację czasu wolnego. Ponadto Wykonawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport dla 4 doradców zawodowych, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający. Wyjazd jest integralną częścią projektu ,,Dobry Start" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Celem wyjazdu jest przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego 48 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w wieku 16 -25 lat oraz ich integracja.
2. Ogólne wymagania dotyczące wyjazdu:
1) Miejsce: województwo mazowieckie.
2) Termin imprezy - 15-17 czerwca 2018 r.
3) Zamawiający wymaga przedstawienia programu wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem zajęć dydaktycznych i integracyjnych wraz z ujęciem formy ich realizacji.
4) Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie uczestników wyjazdu na okres ich transportu oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek śmierci.
5) Wykonawca musi zapewnić transport uczestników autokarem w obie strony. Wyjazd
i powrót spod siedziby Zamawiającego.
6) Wykonawca zapewni całodobową opiekę medyczną wraz z lekami pierwszej pomocy (pielęgniarka z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie).
7) Uczestnikami wyjazdu będzie młodzież oraz dorośli wychowankowie pieczy zastępczej
z terenu powiatu legionowskiego w tym osoby z niepełnosprawnością.
Zgodnie z informacją zebraną od osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów osoby
te nie wymagają specjalnie dostosowanych do ich potrzeb transportu, diet oraz pokoi.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu
w przypadku rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem.
W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w wyjeździe i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia grupy ponad 48 uczestników.
10) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2016 poz. 452), jak również do zachowania przepisów ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 poz. 405).
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia,
w tym ośrodka, a Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia takiej kontroli wraz z podaniem wszystkich żądanych informacji oraz wglądu w dokumentację.
12) Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjno-szkoleniowego przez jego uczestnika, wystawienie po zakończeniu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego faktury w terminie do 7 dni, dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego wyjazdu, ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym, opracowanie szczegółowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej transportu, pobytu, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć dydaktycznych oraz integracyjnych, jej przeprowadzenia z uczestnikami wyjazdu na koniec ich pobytu oraz jej opracowania i przekazania Zamawiającemu.
Cel zamówienia
Celem wyjazdu jest przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego 48 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w wieku 16 -25 lat oraz ich integracja.
Przedmiot zamówienia
5. Wymagania dotyczące zajęć dydaktycznych i integracyjnych:
1) Zamawiający zapewni 4 doradców zawodowych którzy będą pracować z uczestnikami wyjazdu zgodnie z programem zajęć grupowych z poradnictwa zawodowego zawartym w zapytaniu.
2) Wykonawca zapewni pomiędzy sesjami grupowego poradnictwa zawodowego trenerów którzy poprowadzą 4 x 30 min. zajęcia z zakresu kompetencji społecznych i życiowych: gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne, ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, ćwiczenia rozwijające adekwatne reagowanie w trudnych sytuacji społecznych, ćwiczenia rozwijające umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami.
3) Wykonawca opracuje program wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem zajęć dydaktycznych i integracyjnych wraz z ujęciem formy ich realizacji w którego skład wchodzi 8 godz. grupowego poradnictwa zawodowego oraz 2 godz. ćwiczeń, gier i zabaw wzmacniających kompetencje społeczne i życiowe oraz zajęcia integracyjne.
4) W zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego wezmą udział wszyscy uczestnicy wyjazdu. W celu uzyskania optymalnych efektów warsztatu Wykonawca dokona podziału uczestników na 2 grupy szkoleniowe.
5) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika - teczka, notes, długopis, oraz materiały szkoleniowe (przekazane przez Zamawiającego do powielenia).
6) Wykonawca udokumentuje przebieg zajęć w formie fotografii (min. 40 szt.) oraz przekaże je Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej 2 dni
po zakończeniu wyjazdu wraz z opisem merytorycznym i informacją na stronę www Zamawiającego.
7) Do oferty Wykonawca załączy program wyjazdu szkoleniowno-integracyjnego.
8) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia-dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
9) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie
z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
10) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin.
11) Po zakończeniu realizacji usługi szkoleniowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy: obecności, potwierdzającej odbiór materiałów, potwierdzającej odbiór certyfikatów, dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne oraz kserokopie wydanych certyfikatów.
12) Zamawiający wymaga dodatkowo organizacji dla uczestników wyjazdu zajęć integracyjnych każdego dnia pobytu np. zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: tj. piłek: futbolowych, do siatkówki, do koszykówki, rakietek do badmintona, skakanek, gier świetlicowych (szachy, warcaby, inne gry planszowe, w miarę możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z kompletem piłek).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 07-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy współpracy przy realizacji projektu ,,Dobry start".
Termin składania ofert upływa w dniu 07 maja 2018 r. o godz. 12:30
Oferta, która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 07 maja 2018 r. o godzinie 13:00.
Termin składania:2018-05-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Miejsce: województwo mazowieckie.
Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie od 15-17 czerwca 2018 r.
Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego
Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mail projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 02 maja 2018 roku.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, każda dla nie mniej niż 35 uczestników i wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje min. 2 trenerami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie trenerskie z zakresu kompetencji społecznych i życiowych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
4. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
c. wykaz trenerów - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
wykaz trenerów, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego i kompetencji, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
d. oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji trenerów - (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
e. informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) - jeżeli dotyczy;
f. program edukacyjno-integracyjny;
g. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
E. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
1) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen.
2) przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:
- cena - 90%
- atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego - 10%.
Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:
- zamawiający stosować będzie ocenę punktową;
- kryterium ,,cena" oceniane będzie na podstawie wzoru:
C min
Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt
C ocen
gdzie:
C min - cena oferty o najniższej cenie
C ocen - cena oferty ocenianej
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.
- kryterium ,,atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego", oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za dodatkowe zajęcie integracyjne ponad wymagane przez zamawiającego w Sekcji B ust. 5 ptk 12 Opisu przedmiotu zamówienia, wg wyszczególnienia:
Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:
wyjście na ściankę wspinaczkową -- 4 pkt
wyjście do aquaparku 3 pkt
gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole- 3 pkt
według zasady: 1 pkt = 1%
Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zajęcia integracyjne składające się na atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego zgodnie z jego treścią.
W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych zajęć integracyjnych, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji B ust. 5 pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium ,,atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego".
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.
Wykluczenia
D. Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:
1. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.
O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT LEGIONOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE
Adres
gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
mazowieckie , legionowski
Numer telefonu
227640100
Fax
227640450
NIP
5361597016
Tytuł projektu
Dobry start
Numer projektu
RPMA.09.01.00-14-5551/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pani Anna Stępińska - Koordynator Projektu, Pani Monika Kaźmierczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 22 764 01 34, tel. 22 764 01 38
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:1107092, ZD.254.7.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: