Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych
Organizator:Gmina Kikół
Adres: Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:54-289-46
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/888
Opis:Kopia Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: ,,Nasze wsparcie - Twój sukces!"

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Część nr 1 zamówienia pn.: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 6 osób".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Część nr 2 zamówienia pn.: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 8 osób". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Część nr 3 zamówienia pn.: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 11 osób" .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-08-31
Termin składania:2020-08-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
lipnowski
Gmina
Kikół
Miejscowość
Kikół
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2020-12-10
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
1. Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2020 roku.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
lipnowski
Gmina
Kikół
Miejscowość
Kikół
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2020-12-10
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
1. Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2020 roku.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
lipnowski
Gmina
Kikół
Miejscowość
Kikół
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2020-12-10
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
1. Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2020 roku.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPKP.09.02.01-04-0027/19 - "Nasze wsparcie - Twój sukces!"
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w sekcji 6.5 pkt 7 lit. g Wytycznych (tj. zamówień podobnych /uzupełniających).
Warunki zmiany umowy
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
1) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny, itp.);
4) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu, sposobu lub miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy lub wynika ze zmiany umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron umowy;
6) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: dysponują co najmniej jedną osobą (instruktorem/trenerem) wyznaczoną do prowadzenia kursu stanowiącego przedmiot danej części zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia danego kursu (części zamówienia) oraz przeprowadziła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa kursy, z których każdy obejmował co najmniej 50 godzin zajęć, w dziedzinie (tematyce) kursu, stanowiącego przedmiot danej części zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (sporządzonym wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, szczegółowych określonych w rozdziale VIII, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób został określony w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
Uwagi:
1) informacje o osobach, ich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku udziału określonego w ust. 1 pkt 2 rozdziału VIII;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnianie powyższego warunku.
2. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osobno w zakresie każdej z części zamówienia - należy złożyć wykaz osób, w tylu egzemplarzach, na ile części zamówienia składana jest oferta.
3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (instytucji szkoleniowej).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym (sporządzonym wg wzoru określonego w 2 do Zapytania ofertowego) o posiadanym numerze ewidencyjnym w rejestrze instytucji szkoleniowych (RIS).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-08-21
Data ostatniej zmiany
2020-08-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty będą oceniane według następującego kryterium: łączna cena oferty brutto - 100 pkt. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą łączną cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty wg wzoru: liczba pkt = (najniższa cena brutto /cena brutto badanej oferty) x 100 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty będą oceniane według następującego kryterium: łączna cena oferty brutto - 100 pkt. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą łączną cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty wg wzoru: liczba pkt = (najniższa cena brutto /cena brutto badanej oferty) x 100 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty będą oceniane według następującego kryterium: łączna cena oferty brutto - 100 pkt. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą łączną cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty wg wzoru: liczba pkt = (najniższa cena brutto /cena brutto badanej oferty) x 100 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Nadrowska
tel.: 54-289-46-70-29
e-mail: a.ciechanowska@kikol.pl
Kod CPV:80530000-8, 80530000-8, 80530000-8
Numer dokumentu:2020-317-888, GOPS.0911.5.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: