Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu
Organizator:Gmina Unisław
Adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:(56) 68 68 732, 791 896 300
E-mail:
Opis:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Opiekun osób niepełnosprawnych" dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: ,,Aktywizacja społeczno -zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym"
II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Opiekun osób niepełnosprawnych" dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: ,,Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym" nr Projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9.Solidarność społeczna, Działania 09.02 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Opiekun osób niepełnosprawnych" dla jednej osoby - uczestnika Projektu.
2. Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku opiekun osób starszych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) minimalny zakres programu szkolenia:
a) rola i zadania opiekuna osób niepełnosprawnych, formy opieki i pomocy ludziom niepełnosprawnym , sylwetka zawodowa opiekuna,
b) pielęgnacja osób niepełnosprawnych,
c) zasady żywienia osób niepełnosprawnych
d) profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
e) aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji,
f) opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci,
g) pierwsza pomoc w geriatrii. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
2) czas trwania i forma przeprowadzenia kursu:
a. wymiar godzinowy kursu: min. 40 godzin (1 godzina = 60 min),
b. kurs odbywać się będzie według harmonogramu, uzgodnionego z Zamawiającym,
c. przyjmuje się, że liczba godzin kursu to faktyczny czas przebywania uczestnika na szkoleniu, obejmujący zajęcia i przerwy - podczas zajęć teoretycznych jedna godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny; dzień szkolenia nie może kończyć się przerwą,
d. zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku;
3) materiały szkoleniowe i dydaktyczne:
a. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć uczestników w materiały szkoleniowe, przekazane nieodpłatnie;
b. materiały muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo (bez śladów wcześniejszego użytkowania);
c. uczestnicy muszą mieć indywidualny dostęp do urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w trakcie uczestnictwa w szkoleniu;
4) zaświadczenia i certyfikaty:
kurs powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667), tj. zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;
5) Wymagania wobec Wykonawcy: w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. przygotowania szczegółowego programu merytorycznego kursu, uwzględniającego zagadnienia wskazane w przedmiocie zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu b w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty Wykonawcy;
b. doboru poziomu wiedzy i doświadczenia osób przeprowadzających kurs do tematyki określonej w Zapytaniu o cenę oraz przeprowadzić kurs zgodnie z ustaloną liczbą godzin,
c. prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, tj. m.in. dziennika zajęć zwierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą imię i nazwisko oraz podpis uczestnika Projektu,
d. wydania uczestnikom po zakończeniu kursu zaświadczeń potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne,
e. oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją kursu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014 - 2020,
f. stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi), informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.
Miejsce i termin składania ofert: X. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób niepełnosprawnych" lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: anna.musial@unislaw.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: ,,Oferta - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekun osób niepełnosprawnych".
Termin składania:2019-12-31
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 07 stycznia 2020 r. do dnia 24 stycznia 2020 r. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
2. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20. Zamawiający zapewnia odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzenia warsztatów.
Wymagania:V. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (instytucji szkoleniowej);
2) dysponuje co najmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia (prowadzenia zajęć), która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w dziedzinie, z której będzie prowadzić zajęcia oraz przeprowadziła w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa kursy i/lub szkolenia z zakresu/tematyki zgodnej z zajęciami/tematyką kursu, stanowiącego przedmiot zamówienia.
VIII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert
1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:
cena brutto - 100 pkt.
2. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę który otrzyma największą liczbę punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zapytania o cenę.
2. Do oferty należy załączyć wykaz osób (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania o cenę, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (prowadzenia warsztatów), obejmujący co najmniej osoby spełniające wymagania określone w rozdziale VII Zapytania o cenę, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych prze te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania o cenę.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca musi skalkulować wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego zamówienia.
6. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
1) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych w rozdziale VII Zapytania o cenę;
2) jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania o cenę;
3) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty;
3) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone będzie niemożliwością do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, następujące dokumenty:
1) szczegółowy program merytoryczny kursu, uwzględniający zagadnienia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
2) dokumenty (w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i wykazanych w załączonym do oferty wykazie osób (sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania o cenę).
3) dokument (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzający wpis Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych,
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
3. Termin płatności: płatność będzie
dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Kontakt:Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 - 14:15.
XI. Osobą upoważnią do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Musiał - tel. 791 896 300; e-mail: anna.musial@unislaw.pl
Kod CPV:80000000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: