Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21262291 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU BARMAŃSKIEGO
Organizator:RENATA MAMROŁ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
Adres: ZABŁOCIE 43A, 30-701 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:504878283
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49166
Opis:Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU BARMAŃSKIEGO dla 6 uczestników projektu
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.10.02.02-12-0033/19 - Intensyfikacja kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie subregionu sądeckiego

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU BARMAŃSKIEGO dla 6 uczestników projektu, wskazanych przez zamawiającego.
1) Kurs w wymiarze 40h (1h = 60 minut) obejmował będzie: multimedialne szkolenie teoretyczne zawierające tematykę klasyfikacji alkoholi wraz z degustacją, naukę przygotowywania z nich drinków oraz napoi mieszanych, przygotowywania kaw. Część praktyczna składa się z ćwiczeń pozwalających opanować technologię przygotowania napojów mieszanych, elementy obsługi klienta, elementy sprzedaży, podstawy flair oraz organizację pracy za barem.
2) Kurs będzie się odbywał na ternie ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BYSTREJ, Bystra 156 w bezpłatnie udostępnionych salach.
3) Kurs organizowane będzie w trybie nie kolidującym z zajęciami szkolnymi uczestników.
4) Szczegółowy harmonogram kursu opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem kursu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
5) Kurs zakończony zostanie egzaminem przed komisją powołana przez Wykonawcę.
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wykwalifikowana kadrę szkoleniową.
2. Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentację szkolenia - dziennik zajęć, listy obecności.
3. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez wykonawcę oaz sporządzeniem protokołu
4. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym sektorze lub branży (tj. Stowarzyszenie Polskich Barmanów).
5. Wykonawca po zakończeniu kursu wyda uczestnikom zaświadczenie na podstawie par. 22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji: ex-ante oraz ex-post wraz ze sporządzeniem raportu z wyników ewaluacji.
7. Wykonawca będzie prowadził dokumentację, potwierdzającą realizację kursu każdego uczestnika.
8. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe, które przekazane zostaną nieodpłatnie. Materiały muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia.
9. Wykonawca zapewni materiały do praktycznej części szkolenia.
10. Przekazanie po zakończeniu kursu:
? faktury/ rachunku za wykonaną usługę,
? list obecności,
? dziennika zajęć wraz z programem kursu,
? imiennego wykazu osób, które przystąpiły do egzaminu,
? protokołu z przeprowadzonego egzaminu
? kopii wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu,
? oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych,
? raportu z przeprowadzonej ewaluacji wraz z załącznikami
? innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu która będzie regulowana umową.
11. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie i pisemnie informował Zamawiającego
o nieobecnościach na zajęciach uczestników szkolenia oraz prowadził stosowny rejestr.
12. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją szkolenia.
13. Wykonawca, w celu realizacji części praktycznej kursu zapewni uczestnikom kursu sprzęt i akcesoria w ilości odpowiedniej do przeprowadzenia zajęć praktycznych,
14. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i piśmiennicze) dla uczestników kursu logotypami Unii Europejskiej. Szczegółowe oznaczenia i informacje promocyjne przekazane będą Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i piśmiennicze) dla uczestników kursu logotypami Unii Europejskiej. Szczegółowe oznaczenia i informacje promocyjne przekazane będą Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-27
Termin składania:2021-05-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
gorlicki
Gmina
Gorlice
Miejscowość
Bystra
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
z wybranym Oferentem.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników kursu z zastrzeżeniem, że ogólna liczba uczestników nie może przekroczyć 8 osób. Zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2. Oferent posiada wykwalifikowaną kadrę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi dokumentację potwierdzającą kwalifikacje trenera/trenerów (dyplom, certyfikat).
3. Oferent posiada doświadczenie w realizacji kursów/szkoleń zbieżnych z przedmiotem zapytania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające realizację co najmniej 3 usług zbieżnych z przedmiotem zamówienia (np. referencje, faktury, protokoły odbioru).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-19
Data ostatniej zmiany
2021-05-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. Wartość zamówienia brutto (w PLN) - 70%,
C= (C min: C n) x 100 x 70%
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia brutto (w PLN) spośród ofert nie odrzuconych
C n - wartość zamówienia brutto (w PLN) ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wartość punktowa kryterium termin płatności faktury będzie wyliczana według wzoru:
T = do 14 dni - 0 pkt.
T = od 15 do 30 dni - 10 pkt.
T = od 31 do 43 dni - 15 pkt.
T = od 44 do 60 dni - 20 pkt.
T = pow. 60 dni - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + T
gdzie:
O - ostateczna ocena oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin realizacji.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Renata Mamroł
tel.: 504878283
e-mail: r.mamrol@gmail.com
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:2021-16492-49166, 4_0033_2021 KURS BARMAŃSKI
Źródło: Internet i własne
2021-05-24 11:42
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.