Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego
Organizator:Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 43-49-600, faks (032) 47-40-146
E-mail:
Opis:,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu flory stycznego w ramach projektu ,,O krok do przodu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
3. OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 2 uczestników projektu ,,O krok do przodu" realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6. - Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR.
Wykonawca zapewni przeprowadzenie usług w następującym zakresie:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego Liczba uczestników: 2 osoby
Liczba godzin: 80 godzin (24 godzin teorii i 56 godziny praktyki). Całość kursu winna zostać zrealizowana nie później niż do 31.03.2020 r.
2. W swym zakresie kurs powinien obejmować: A. Część teoretyczna
o Materiałoznawstwo roślinne.
o Materiałoznawstwo nieroślinne.
o Środki wyrazu twórczego.
o Kompozycje florystyczne. B. Cześć praktyczna:
o Pielęgnacja roślin ciętych i doniczkowych.
o Bukiet dekoracyjny - technika skrętoległa.
o Bukiet formalno-linearny.
o Wykonywanie konstrukcji.
o Bukiety na konstrukcjach.
o Gąbka flory styczna - rodzaje i zastosowanie, kompozycje.
o Kompozycje pogrzebowe.
o Kompozycje komunijne.
o Florystyka ślubna.
o Kompozycje sezonowe.
o Ekspozycja towaru, aranżowanie przestrzeni.
Miejsce i termin składania ofert: 16. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy składać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 57, nie później niż do dnia 27.11.2019 r. do godz. 11.00. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do siedziby zamawiającego do dnia 27.11.2019 r., do godz. 11.00
2) Przy składaniu ofert wykonawcy wydawane jest pokwitowanie.
3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert:17. OTWARCIE OFERT Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r., o godz. 11.10 w pokoju nr 57, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie- Zdrój w obecności komisji składającej się z co najmniej 2 osób wskazanych przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną.
Termin składania:2019-11-27
Wymagania:3. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były prowadzone w formie: wykładów, prezentacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, itp.
4. Wykonawca, zagwarantuje zorganizowanie teoretycznych zajęć w Klubie Integracji Społecznej mieszczącym sięw Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej 4-8- 12 lub jeśli wynika to z potrzeby szkolenia w siedzibie swojej firmy, lub innym wskazanym miejscu na terenie Miasta Jastrzębie -Zdrój.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do uczestników poprzez umieszczenie obowiązujących logotypów na wszystkich dokumentach dotyczących projektu, w tym materiałach informacyjnych, dotyczących usługi oraz informowania uczestników że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Należy to zrobić stosując odpowiednie logotypy i informacje. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzory obowiązujących logotypów, a Wykonawca we własnym zakresie zapewni wydruk w/w oznaczeń. Wykonawca oznaczy budynek i pomieszczenia, w których prowadzone będą zajęcia na rzecz projektu m. in. materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.
6. Wymaga się prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć stanowiącej: dziennik zajęć zawierający godzinową listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć; rejestr wydanych certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.
7. Zajęcia powinny być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, posiadającą kwalifikacje do nauki zawodu florysty z 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów o tematyce niniejszego szkolenia.
8.Zmiana liczby uczestników szkolenia może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. Liczba uczestników nie może ulec zwiększeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, jednak nie więcej niż o 1 osobę w przypadku braku możliwości zastąpienia jej innym uczestnikiem.
Numer dokumentu:ZP.260.1.13.2019.RPC
Źródło: Internet i własne
Załączniki: