Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23069853 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-04-14
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Adres: ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (58) 694-09-01 Fax. (58) 681-42-19
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe nr 14 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pod nazwą ,,Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy"
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, zaprasza Instytucie szkoleniowe do
składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 30
osób bezrobotnych pod nazwa ,,Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy" w
ramach środków Funduszu Pracy.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla
maksymalnie 30 osób bezrobotnych nt. ,,Kurs języka polskiego dla obywateli
Ukrainy
3. Liczba osób do przeszkolenia: maksymalnie 30 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach w trzech grupach
następujących po sobie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości
osób o 4 osoby.
4. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności posługiwania
się językiem polskim na poziomie podstawowym umożliwiającym bieżącą komunikację
oraz przygotowującym do rozmów o pracę.
6. Liczba godzin szkolenia: 50 godzin szkolenia po 5h dziennie.
8. Kadra dydaktyczna: Instytucja szkoleniowa do przeprowadzenia szkolenia powinna
zapewnić wykładowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje/ doświadczenie do
przeprowadzenia ww. szkolenia.
9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać zajęcia od poniedziałku do piątku w
przedziale godzinowym 08:00-16:00.
10. Zajęcia muszą być realizowane wg harmonogramu obejmującego przeciętnie nie mniej
niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, przy czym godz. zegarowa zajęć liczy 60
minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15
minut.
11. Program powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami z zakresu w/w szkolenia.
12. Nie dopuszcza się prowadzenia szkolenia w formule kształcenia na odległość.
13. W koszcie szkolenia nie należy ujmować dodatkowego wyżywienia i zakwaterowania.
14. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do zapewnienia uczestnikom
szkolenia:
a) sprzętu, urządzeń i narzędzi do realizacji programu szkolenia.
b) wyżywienia- cateringu obejmującego ciepłe i zimne napoje, ciastka.
c) w pełni wyposażoną salę szkoleniową
d) materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia (np. skrypty,
materiały szkoleniowe w wersji papierowej)
15. Szkolenie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych
warunków spełniających przepisy BHP.
16. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do ubezpieczenia uczestników od
nieszczęśliwych wypadków którym: nie przysługuje prawo do stypendium lub
przysługuje prawo do stypendium na podstawie art. 41 ust. 3b ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po otrzymaniu pisemnej informacji z
Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
17. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla
uczestników (wzory określono w umowie)
18. Na zakończenie szkolenia Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do
przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenia - zgodnie z zapisami wzoru umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 9. TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 22.04.2022 r. do godz. 15:00 (za datę
wpływu uznaje się datę wpływu do PUP Kartuzy)
10. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Kartuzach,
ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy.
Termin składania:2022-04-22
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji szkolenia: max. do 30 czerwca 2022r.
7. Miejsce realizacji szkolenia: w miejscowości Kartuzy (dwie grupy), Żukowo (jedna
grupa).
Wymagania:I. Podstawa prawna organizacji szkoleń/realizacji zamówienia:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2022 Poz. 690).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz. U. z 2014 Poz. 667).
3. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. Poz. 1129 z późn. zm.) - zamówienie nie przekracza wartości 130.000 zł.
4. ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń
osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Instytucje szkoleniowe posiadające
aktualny wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji
2. Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające zrealizowanie szkolenia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wykonania zamówienia.
3. Instytucja szkoleniowa jest odpowiedzialna za przebieg oraz terminowe zrealizowanie
szkolenia
IV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Zainteresowane Instytucje szkoleniowe przygotowują ofertę na druku ,,Formularz oferty -
program szkolenia" udostępnionym na stronie http://kartuzy.praca.gov.pl/ w zakładce
Zamówienia publiczne.
2. Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Do oferty powinny zostać dołączone załączniki wskazane w druku ,,Formularz oferty-program
szkolenia"
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y do tego uprawnioną/e. Za osoby
uprawnione do reprezentowania Instytucji szkoleniowej uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej CEiDG bądź w stosownym pełnomocnictwie, które
należy załączyć do oferty
5. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do
reprezentowania.
6. Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Instytucji
szkoleniowej, oraz napis:
Oferta na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 30 osób bezrobotnych pn.
,,Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy".
7. Termin ważności oferty: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zasady oraz kryteria wyboru Instytucji Szkoleniowej:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
wszystkich ofert złożonych we wskazanym terminie.
2. Wybór dokonany zostanie w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kartuzach nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022r. udostępnione na stronie
http://kartuzy.praca.gov.pl/ w zakładce zamówienia publiczne
3. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą ilość punktów, wybrana zostanie oferta z
najniższą ceną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
5. Powiatowy Urząd Pracy na etapie oceny ofert oraz wyboru dopuszcza porozumiewanie się w
tej sprawie za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
6. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie
zamieszcza informacje w tej sprawie na stronie internetowej http://kartuzy.praca.gov.pl/
(zakładka Zamówienia Publiczne/BIP)
7. Z wybraną w wyniku oceny ofert instytucją szkoleniową zawierana jest umowa, której wzór
dołączany jest do zapytania ofertowego.
8. Przed podpisaniem umowy Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do dostarczenia
aktualnego harmonogramu szkolenia.
VI. Zmiany warunków umowy:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej
umowy w następującym zakresie z zachowaniem niżej wymienionych warunków:
1) ZMIANA WYNAGRODZENIA - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA:
a) wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec
zmianie tj. pomniejszeniu w przypadku przerwania szkolenia przez osobę
skierowaną. PUP Kartuzy zapłaci za faktycznie odbytą przez uczestnika część
szkolenia, powiększoną ewentualnie o koszty stałe.
b) Wysokość wynagrodzenia będzie zależała także od ilości osób ubezpieczonych
przez Instytucję szkoleniową podczas całego szkolenia zgodnie z kosztem
zmiennym za ubezpieczenie od NNW przypadające na jednego Uczestnika
szkolenia.
c) Zmiana wynagrodzenia może wystąpić także w przypadku stwierdzenia
niezgodności zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferty.
2) ZMIANA KADRY DYDAKTYCZNEJ:
a) Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do
realizacji szkolenia w Formularzu oferty, jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP
Kartuzy akceptującą nowy personel. Instytucja szkoleniowa może proponować
zmianę kadry dydaktycznej w następujących UZASADNIONYCH przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kadry dydaktycznej,
niewywiązywania się kadry dydaktycznej z obowiązków wynikających z
umowy,
- jeżeli zmiana Kadry dydaktycznej stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Instytucji szkoleniowej (np. rezygnacji z pracy lub
zlecenia),
b) W przypadku zmiany kadry dydaktycznej - nowy wykładowca/trener musi posiadać
kwalifikacje oraz doświadczenie równoważne/najbardziej zbliżone do zmienianego
wykładowcy/trenera,
c) Występując z wnioskiem o zmianę kadry dydaktycznej Instytucja szkoleniowa
zobowiązana będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a
także przedstawić Urzędowi kwalifikacje oraz doświadczenie osoby proponowanej
w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres
zastępstwa.
3) ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA - Instytucja szkoleniowa może
dokonywać zmiany miejsca szkolenia {sali szkoleniowej) wskazanej do realizacji
szkolenia w ,,Formularzu oferty" jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP Kartuzy.
Kontakt:11. Osoba do kontaktów w sprawie szkolenia: Agata Kosater , tel.: 58 694-09-18, e-mail
a.kosater@kartuzy.praca.gov.pl
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:14, 14/SZ/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: