Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24649585 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Adres: ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (58) 694-09-01, Fax. (58) 681-42-19, tel.: 58 694-09-18
E-mail:
Opis:zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla
10 osób pod nazwa ,,Prawo jazdy kat. C".
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego "Prawo jazdy kat. C".
3. Liczba osób do przeszkolenia 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach w dwóch grupach. Termin zajęć/ rozpoczęcie szkolenia danej grupy oraz liczba osób w danej grupie ustalana będzie z Realizatorem na etapie realizacji zamówienia. Szkolenie będzie realizowane w ramach środków Funduszu Pracy.
4. Celem szkolenia: jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego
na prawo jazdy kat. C oraz zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem kat. C.
6. Liczba godzin szkolenia: 50 godzin szkolenia. Czas przeznaczony na egzamin zewnętrzny nie powinien być wliczony w godz. szkolenia. Jedna godz. zajęć praktycznych liczy 60 min. jazdy.
11. Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami z zakresu w/w szkolenia.
13. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia:
a) sprzętu, urządzeń i narzędzi do realizacji programu szkolenia.
b) na czas trwania zajęć teoretycznych - wyżywienia - cateringu obejmującego ciepłe i zimne napoje, ciastka.
14. Szkolenie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków spełniających przepisy BHP.
15. Zajęcia muszą być realizowane wg harmonogramu. Godzina zegarowa zajęć
teoretycznych liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut (długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Godzina zajęć praktycznych równa się 60 minutom.
16. Na zakończenie szkolenia Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do
przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenie.
17. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla uczestnika (wzory określono w umowie).
18. Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do ubezpieczenia uczestnika od
nieszczęśliwych wypadków któremu: nie przysługuje prawo do stypendium lub
przysługuje prawo do stypendium na podstawie art. 41 ust. 3b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po otrzymaniu pisemnej informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach.
Miejsce i termin składania ofert: 9. TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.02.2023 r. do godz. 15:00 (za datę wpływu uznaje się datę wpływu do PUP Kartuzy)
10. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy.
Termin składania:2023-02-13
Miejsce i termin realizacji:7 Termin realizacji szkolenia: max. do 30 listopada 2023r.
9. Miejsce realizacji szkolenia: zajęcia teoretyczne w miejscowości Kartuzy. Baza wyjazdowa do zajęć praktycznych musi znajdować się w powiecie kartuskim.
Wymagania:I. Podstawa prawna organizacji szkoleń/realizacji zamówienia:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 Poz. 690 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 Póz. 667)
3. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn. zm.) - zamówienie nie przekracza wartości 130.000 zł.
4. ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń
osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kartuzach nr 5/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.
5. W koszcie szkolenia powinien zostać uwzględniony koszt zorganizowania
i sfinansowania dla uczestników szkolenia egzaminu (teoretycznego i praktycznego) na prawo jazdy kat. C. Szkolący dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu zewnętrznego i z jego przeprowadzeniem.
8. Kadra dydaktyczna: Instytucja szkoleniowa do przeprowadzenia szkolenia powinna zapewnić wykładowcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje/ doświadczenie do przeprowadzenia ww. szkolenia.
10. Nie dopuszcza się prowadzenia szkolenia w formule kształcenia na odległość.
12. W koszcie szkolenia nie należy ujmować dodatkowego wyżywienia i zakwaterowania.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Instytucje szkoleniowe posiadające
aktualny wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby instytucji
2. Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające zrealizowanie szkolenia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.
3. Instytucja szkoleniowa jest odpowiedzialna za przebieg oraz terminowe zrealizowanie szkolenia
IV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Zainteresowane Instytucje szkoleniowe przygotowują ofertę na druku ,,Formularz oferty -program szkolenia" udostępnionym na stronie http://kartuzy.praca.gov.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne.
2. Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Do oferty powinny zostać dołączone załączniki wskazane w druku ,,Formularz oferty-program szkolenia".
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y do tego uprawnioną/e. Za osoby uprawnione do reprezentowania Instytucji szkoleniowej uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEiDG bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty
5. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
6. Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Instytucji
szkoleniowej, oraz napis:
Oferta na przeprowadzenie szkolenia grupowego ,,Prawo jazdy kat. C".
7. Termin ważności oferty: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zasady oraz kryteria wyboru Instytucji Szkoleniowej:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert złożonych we wskazanym terminie.
2. Wybór dokonany zostanie w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach" przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach nr 5/2023 z dnia 17 stycznia 2023r. udostępnione na stronie http://kartuzy.praca.gov.pl/ w zakładce zamówienia publiczne.
3. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą ilość punktów, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
5. Powiatowy Urząd Pracy na etapie oceny ofert oraz wyboru dopuszcza porozumiewanie się w tej sprawie za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
6. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zamieszcza informacje w tej sprawie na stronie internetowej http://kartuzy.praca.gov.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne/BIP)
7. Z wybraną w wyniku oceny ofert instytucją szkoleniową zawierana jest umowa, której wzór dołączany jest do zapytania ofertowego.
8. Przed podpisaniem umowy Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do dostarczenia aktualnego harmonogramu szkolenia.
VI. Zmiany warunków umowy:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w następującym zakresie z zachowaniem niżej wymienionych warunków:
1) ZMIANA WYNAGRODZENIA - POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA:
a) wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie tj. pomniejszeniu w przypadku przerwania szkolenia przez osobę skierowaną. PUP Kartuzy zapłaci za faktycznie odbytą przez uczestnika część szkolenia, powiększoną ewentualnie o koszty stałe.
b) Wysokość wynagrodzenia będzie zależała także od ilości osób ubezpieczonych przez Instytucję szkoleniową podczas całego szkolenia zgodnie z kosztem zmiennym za ubezpieczenie od NNW przypadające na jednego Uczestnika szkolenia.
c) Zmiana wynagrodzenia może wystąpić także w przypadku stwierdzenia
niezgodności zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferty.
2) ZMIANA KADRY DYDAKTYCZNEJ:
a) Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji szkolenia w Formularzu oferty, jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP Kartuzy akceptującą nowy personel. Instytucja szkoleniowa może proponować zmianę kadry dydaktycznej w następujących UZASADNIONYCH przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kadry dydaktycznej,
- niewywiązywania się kadry dydaktycznej z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana Kadry dydaktycznej stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Instytucji szkoleniowej (np. rezygnacji z pracy lub zlecenia),
b) W przypadku zmiany kadry dydaktycznej - nowy wykładowca/trener musi posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie równoważne/najbardziej zbliżone do zmienianego wykładowcy/trenera,
c) Występując z wnioskiem o zmianę kadry dydaktycznej Instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić Urzędowi kwalifikacje oraz doświadczenie osoby proponowanej w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa.
3) ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA - Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowej) wskazanej do realizacji szkolenia w ,,Formularzu oferty" jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP Kartuzy.
Kontakt:11. Osoba do kontaktów w sprawie szkolenia: Agata Kosater, tel.: 58 694-09-18, e-mail a.kosater@kartuzy.praca.gov.pl
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:PR-4432-6-39/AK/2023/FP, 2/SZ/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: