Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21138859 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: "Prawo jazdy kat. C+E"
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 33 842 49 07, 33 842 57 71, 33 844 41 45
E-mail:
Opis:zaprasza do składania ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie:

"Prawo jazdy kat. C+E"

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia ,,Prawo jazdy kat. C+E" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1885).
Ogółem: 25 godzin praktyki

Zamawiający wymaga, aby w cenie szkolenia został uwzględniony koszt jednego egzaminu na kategorię C+E.

Ponadto Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę podczas szkolenia środków ochrony i dezynfekcji oraz zachowania dystansu społecznego, zgodnie z przepisami i wytycznymi obowiązującymi w okresie zwalczania epidemii COVID-19.
Miejsce i termin składania ofert: Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert, zgodnie z opisanym powyżej przedmiotem zamówienia, w terminie do dnia 05.05.2021r. na adres szkolenia@pup.oswiecim.pl według wzoru ,,Formularz oferty", stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Termin składania:2021-05-05
Wymagania:Podstawą oceny będą informacje zawarte w "Formularzu oferty" (wraz z załącznikami). Zamawiający wymaga uwzględnienia realizacji planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1409 ze zm.).
Wybór instytucji szkoleniowej będzie dokonywany na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667), a także ,,Zasad oraz kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu", wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Nr 9/2021 z dnia 27.01.2021r. (Prosimy o zapoznanie się z w/w zasadami dostępnymi na górze strony).
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z warunkami umowy szkoleniowej, której wzór dostępny jest w tabeli znajdującej się na górze strony.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: