Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18739828 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
Adres: ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:087 629 02 00 fax. 87 629 02 04
E-mail:
Opis:Powiatowy Urząd Pracy w Ełku przystępuje do zorganizowania szkolenia p.n. ,,Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, Cl, C+E, Cl+E". Szkolenie realizowane będzie w ramach Projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (V)" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020
Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie:
a) szkolenia prawo jazdy kat. C w oparciu o przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019, poz. 341), a także opłacenie egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz zapewnienie dowozu na egzamin.
b) szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. Cl, Cl+E, C, C+E na podstawie art. 39, ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz.58 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314).
Szkoleniem ma zostać objętych 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, w wyniku którego osoby przeszkolone zostaną zatrudnione przez Pracodawcę na stanowisku odpowiadającym zdobytym kwalifikacjom.
Pomieszczenia w których będą odbywać się zajęcia teoretyczne muszą być przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkoleń. Zajęcia muszą być prowadzone w sali dydaktycznej dostosowanej do prowadzenia grupy, wyposażonej w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne i multimedialne. Nie mogą to być pomieszczenia znajdujące się na w kondygnacji podziemnej.
o Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny).
o Zajęcia szkoleniowe należy przeprowadzić w sposób ciągły w układzie poniedziałek - piątek, w przypadkach uzasadnionych harmonogramem szkolenia zajęcia mogą trwać w soboty.
o Liczba godzin dziennie nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.
o Zajęcia szkoleniowe odbywają się w godzinach od 8 do 16, w przypadkach uzasadnionych harmonogramem szkolenia zajęcia mogą trwać do godziny 18.
o Liczba godzin szkolenia : 190 godzin
o Każdy uczestnik szkolenia otrzyma program szkolenia, harmonogram zajęć i materiały szkoleniowe - w tym jeden podręcznik (adekwatny do treści szkolenia), materiały biurowe tj: zeszyt /notatnik w twardych okładkach min. 30 kartkowy do prowadzenia notatek, długopis oraz teczkę do przechowywania materiałów szkoleniowych. Po zakończeniu szkolenia, za pokwitowaniem przejdą one na własność absolwenta szkolenia.
o Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ostatnim dniu szkolenia ankiet oceniających szkolenie oraz przekazanie ich wraz z analizą Zamawiającemu.
o Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przerw kawowych (kawa, herbata) podczas zajęć.
Miejsce i termin składania ofert: W związku z prowadzonym rozpoznaniem rynku, wszystkich zainteresowanych proszę o przedłożenie propozycji zorganizowania w/w usługi szkolenia zgodnie z niżej określonymi warunkami do dnia 11.02.2020 r. do godziny 9.00 w PUP Ełk, Suwalska 38, pok. 16.
Termin składania:2020-02-11
Miejsce i termin realizacji:o Rozpoczęcie szkolenia: luty 2020 r.
o Miejsce szkolenia: Ełk
Wymagania:Dokumentacja dotycząca ukończenia szkolenia:
1). Zaświadczenie ukończenia kursu wymagane do złożenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
Projekt ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (V)" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 Projektodawca: Powiat Ełcki/Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
2). Zaświadczenie ukończenia kursu: kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, Cl, C+E, Cl+E 3). Zaświadczenie wystawione przez WORD o zaliczeniu bądź nie zaliczeniu egzaminu końcowego. 4). Certyfikat z logo EFS
5). Szkolenie powinno zakończyć się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, zawierający informacje zgodnie z § 71 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) tj:
- numer z rejestru;
- imię i nazwisko oraz numer PESEL
- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;
- formę i nazwę szkolenia;
- okres trwania szkolenia;
- miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;
- tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
- podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
Propozycja przeprowadzenia szkolenia powinna zawierać następujące informacje dotyczące oferenta: Formularz ofertowy
1. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 2
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3
4. Wykaz bazy sprzętowej -załącznik nr 4
5. Szczegółowy program szkolenia - załącznik nr 5
6. Wykaz usług szkoleniowych - załącznik nr 6
7. Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu Jakości Usług - załącznik nr 7
9. Wstępny harmonogram kursu z uwzględnieniem godzin szkolenia
10. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
11. Wzór ankiety, która będzie przeprowadzona po zakończeniu szkolenia
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany z zastosowaniem procedur określonych w ,,Kryteriach wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku" wprowadzonych Zarządzeniem Nr 4.2017 Dyrektora PUP w Ełku z dnia 26.01.2017 r.
Podanie danych w formularzu ofertowym jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, zawarcia umowy i jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celów przetwarzania z uwzględnieniem okresu umożliwiającego dochodzenie roszczeń przez strony. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem właścicielom danych osobowych przysługuje:
? prawo dostępu do danych osobowych,
? prawo żądania sprostowania danych osobowych.
? prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty email: sekretariat@pup. elk.pl
Właścicielom danych przysługuje także prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku lub poprzez pocztę email na adres: iod@pup.elk.pl
Zamawiający po otrzymaniu w/w informacji będzie mógł zawrzeć z Oferentem umowę w sprawie realizacji usługi szkolenia p.n. ,,Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, Cl, C+E, Cl+E", która zostanie udzielona w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z zm.).
Kod CPV:80411000-8, 80411200-0
Numer dokumentu:CAZ-S.632.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: